نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات جدوی الدعاء | nibrās-u۳۳īyā’ wa taswā’-us sawā’ fī š.-i bāb-il badā’ wa iṯbāt-i jadwa-d du‘ā’(کلام و اعتقادات)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad(- 1632)


نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات جدوی الدعاء | nibrās-u۳۳īyā’ wa taswā’-us sawā’ fī š.-i bāb-il badā’ wa iṯbāt-i jadwa-d du‘ā’(کلام و اعتقادات)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad(- 1632)


نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات جدوی الدعاء | nibrās-u۳۳īyā’ wa taswā’-us sawā’ fī š.-i bāb-il badā’ wa iṯbāt-i jadwa-d du‘ā’(کلام و اعتقادات)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad(- 1632)


شرح نبراس الهدی | š.-u nibrās-il-hudā(فقه)

سبزواری ، هادی بن مهدی ، 1212 - 1289 قمری
sabzevārī, hādī ebn-e mahdī (1798 - 1872)


اثبات الواحد الحقیقی = اثبات وحده المبدا = وحده واجب الوجود = اثبات الواحد الاول = رساله اثبات وحده االله جل جلاله | iṯbāt-ul wāḥid-il ḥaqīqī = iṯbāt-u waḥdat-il mabda’ = waḥdat-u wājib-il wujūd = iṯbāt-ul wāḥid-il awwal = r.-u iṯbāt-i waḥdat-il lāh jall-a jalāl-i-h(فلسفه)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


شرح الدعاء | š.-od-du‘ā’(شرح دعا)البداء | al-badā’(کلام و اعتقادات)

قائنی اصفهانی ، خلیل بن محمد اشرف ، - 1136 قمری
qā’enī esfahānī, xalīl ebn-e mohammad ašraf (- 1724)


الضیاء اللامع فی شرح جمع الجوامع | aḍ-ḍīyā’-ul lāmi‘ fī š.-i jam‘-il jawāmi‘(اصول فقه)

قروی ، احمد بن عبدالرحمن ، ق 9 قمری
qoravī, ahmad ebn-e ‘abd-or-rahmān (- 15c)


الضیاء اللامع فی شرح جمع الجوامع | aḍ-ḍīyā’-ul lāmi‘ fī š.-i jam‘-il jawāmi‘(اصول فقه)

قروی ، احمد بن عبدالرحمن ، ق 9 قمری
qoravī, ahmad ebn-e ‘abd-or-rahmān (- 15c)


اثبات الوصیه = اثبات الامامه لعلی بن ابی طالب | iṯbāt-ul waṣīyya = iṯbāt-ul imāma li-‘alī ibn-i abī-ṭālib(کلام و اعتقادات)

مسعودی ، علی بن حسین ، - 345 ؟ قمری
mas‘ūdī, ‘alī ebn-e hoseyn ( - 957)