روش نامه نگاری | raveš-e nāme-negārī(نامه نگاری)ترسل = دستور نامه نگاری = گلشن عطارد | tarassol = dastūr-e nāme-negārī = golšan-e ‘otāred(نامه نگاری)

عطارد، عباس ، ق 13 قمری
‘otāred, ‘abbās ( - 19c)


ترسل = دستور نامه نگاری = گلشن عطارد | tarassol = dastūr-e nāme-negārī = golšan-e ‘otāred(نامه نگاری)

عطارد، عباس ، ق 13 قمری
‘otāred, ‘abbās ( - 19c)


ترسل = دستور نامه نگاری = ترسل گلشن | tarassol = dastūr-e nāme-negārī = tarassol-e golšan(نامه نگاری)

تبریزی ، علی بن محمد اسماعیل ، ق 13 قمری
tabrīzī, ‘alī ebn-e mohammad esmā‘īl ( - 19c)


نامه ها | nāme-hā(نامه نگاری)

نیریزی ، قطب الدین محمد، 1100 - 1173 قمری
neyrīzī, qotb-od-dīn mohammad (1689 - 1760)


نامه ها | nāme-hā(نامه نگاری ، اسناد)

طهماسب صفوی اول ، شاه ایران ، 919 - 984 قمری
tahmāsb-e safavī-ye avval, šāh-e īrān (1514 - 1577)


نام ه ها (1) = نامه به میرداماد | nāme-hā = nāme be mīrdāmād(نامه نگاری)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


نامه ها | nāme-hā(نامه نگاری)نام ه ها (2) = نامه به میرزا ابراهیم همدانی | nāme-hā = nāme be mīrzā ebrāhīm-e hamadānī(نامه نگاری)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


نام ه ها (5) = نامه به شمس الدین دزواگوش | nāme-hā = nāme be šams-od-dīn-e dazvāgūš(نامه نگاری ، فلسفه ، اخلاق)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1269)