نام ه ها (7) = نامه پرسش و تعزیت به تاج الدین محمد نوشابادی | nāme-hā = nāme-ye porseš va ta‘zīyat be tāj-od-dīn mohammad-e nūšābādī(نامه نگاری)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1269)


تعزیت نامه | ta‘zīyat-nāme(تاریخ)

عباس میرزا قاجار، 1203 - 1249 قمری
‘abbās mīrzā qājār (1789 - 1834)


تعزیت نامه | ta‘zīyat-nāme(تاریخ)

عباس میرزا قاجار، 1203 - 1249 قمری
‘abbās mīrzā qājār (1789 - 1834)


پاسخ چند پرسش | pāsox-e čand porseš(پاسخ پرسش ها، کلام و اعتقادات)

کرمانی ، محمد قاسم بن کریم ، ق 14 قمری
kermānī, mohammad qāsem ebn-e karīm (- 20c)


پاسخ به دو پرسش | pāsox be do porseš(پاسخ پرسش ها)

تهرانی نجفی ، هادی بن محمد امین ، - 1321 قمری
tehrānī najafī, hādī ebn-e mohammad amīn (- 1903)


شرح قواعد الاحکام | š.-u qawā‘id-il-aḥkām(فقه)

نوشابادی کاشانی ، علی اکبر، - 1174 قمری
nūšābādī kāšānī، ‘alī akbar (- 1761)


نامه ها | nāme-hā(نامه نگاری)

نیریزی ، قطب الدین محمد، 1100 - 1173 قمری
neyrīzī, qotb-od-dīn mohammad (1689 - 1760)


اجوبه مسائل فتحعلی شاه قاجار | ahsāīī, ahmad-e-bn-e zeyn-od-dīn (1753 - 1826)(پاسخ پرسش ها)اجوبه المسائل | ajwibat-ul masā’il(پاسخ پرسش ها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zeyn-od-dīn (1753 - 1826)


نام ه ها (5) = نامه به شمس الدین دزواگوش | nāme-hā = nāme be šams-od-dīn-e dazvāgūš(نامه نگاری ، فلسفه ، اخلاق)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1269)