نام ه ها (6) = نامه به صاحب سعید مجدالدین محمد بن عبیداالله | nāme-hā = nāme be sāheb sa‘īd majd-od-dīn mohammad ebn-e ‘obeyd-ol-lāh(نامه نگاری ، اخلاق)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1269)


زاری نامه | zārī-nāme(شعر)

محرابی کرمانی ، سعید، ق 10 قمری
mehrābī kermānī, sa‘īd (- 16c)


معراج الوصول فی شرح منهاج الاصول | mi‘rāj-ul wuṣūl fī š.-i minhāj-il uṣūl(اصول فقه)

ایکی ، مجدالدین ، ق 8 قمری
īkī, majd-od-dīn(- 14c)


اجوبه مسائل مجدالدین الشوشتری | ajwibat-u masā’il-i majd-id-dīn aš-šūštarī(پاسخ پر سش ها)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


دیوان صاحب بن عباد | d.-e sāheb ebn-e ‘abbād(شعر)

صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، 326 - 385 قمری
sāheb ebn-e ‘abbād, esmā‘īl ebn-e ‘abbād (939 - 996)


النفحات الالهیه و الخواطر الالهامیه | an-nafaḥāt-ul ilāhīya wa-l xawāṭir-ul ilhāmīya(فلسفه)

قاضی سعید قمی ، محمد سعید بن محمد مفید، 1049 - 1103 ؟ قمری
qāzī sa‘īd-e qomī, mohammad sa‘īd ebn-e mohammad mofīd (1640 - 1692)


کلید بهشت = مفتاح الجنان | kelīd-e behešt = meftāh-ol jenān(کلام و اعتقادات)

قاضی سعید قمی ، محمد سعید بن محمد مفید، 1049 - 1103 ؟ قمری
qāzī sa‘īd-e qomī, mohammad sa‘īd ebn-e mohammad mofīd (1640 - 1692)


کلید بهشت = مفتاح الجنان | kelīd-e behešt = meftāh-ol jenān(کلام و اعتقادات)

قاضی سعید قمی ، محمد سعید بن محمد مفید، 1049 - 1103 ؟ قمری
qāzī sa‘īd-e qomī, mohammad sa‘īd ebn-e mohammad mofīd (1640 - 1692)


البوارق الملکوتیه = الطلایع و البوارق | al-bawāriq-ul malakūtīya = aṭ-ṭalāyi‘ wa-l bawāriq(عرفان و تصوف)

قاضی سعید قمی ، محمد سعید بن محمد مفید، 1049 - 1103 ؟ قمری
mofīd (1640-1692)


فوائد | favā’ed(حدیث)

حرفی ، عبدالرحمن بن عبیداالله، - 423 قمری
horafī, ‘abd-or-rahmān bn ‘obeyd-ol-lāh (- 1033)