نام ه ها (5) = نامه به شمس الدین دزواگوش | nāme-hā = nāme be šams-od-dīn-e dazvāgūš(نامه نگاری ، فلسفه ، اخلاق)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1269)


نام ه ها (2) = نامه به شمس الدین دزواگوش (2) | nāme-hā (2) = nāme be šams-od-dīn-e dazvāgūš (2)(فلسفه)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1269)


نامه ها | nāme-hā(نامه نگاری)

نیریزی ، قطب الدین محمد، 1100 - 1173 قمری
neyrīzī, qotb-od-dīn mohammad (1689 - 1760)


نام ه ها (7) = نامه پرسش و تعزیت به تاج الدین محمد نوشابادی | nāme-hā = nāme-ye porseš va ta‘zīyat be tāj-od-dīn mohammad-e nūšābādī(نامه نگاری)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1269)


بصیرت نامه = عبرت نامه = نصرت نامه | basīrat-nāme = ‘ebrat-nāme = nosrat-nāme(سفرنامه)

مفتون دنبلی ، عبدالرزاق بن نجفقلی ،1176 - 1243قمری
maftūn-e donbalī, ‘abd-or-razzāq ebn-e najaf-qolī (1763-1828)


آفرینش حضرت محمد (ص ) = مولود نامه پیامبر (ص ) = آفرینش نامه = نور نامه = مولود نامه | āfarīneš-e hazrat-e mohammad = mowlūd-nāme-ye payāmbar = āfarīneš-nāme = nūr-nāme = mowlūd- nāme(تاریخ پیامبراکرم (ص ))ساقی نامه | sāqī-nāme(شعر)

رضی الدین ارتیمانی ، ق 11 قمری
razī-od-dīn ārtīmānī (- 17c)


اعجاز نامه | e‘jāz-nāme(شعر)

لاری ، شمس الدین محمد، ق 11 قمری
lārī, šams-od-dīn mohammad (-17c)


دستور نامه نگاری | dastūr-e nāme-negārī(انشاء)

شرف الدین علی یزدی ، - 858 قمری
šaraf-od-dīn ‘alī-ye yazdī (- 1454)


فرخ نامه جمالی = فرح نامه (منتخب ) | farrox nāme-ye jamālī = farah nāme (mn.)(چند دانشی)