روش نامه نگاری | raveš-e nāme-negārī(نامه نگاری)ترسل = دستور نامه نگاری = گلشن عطارد | tarassol = dastūr-e nāme-negārī = golšan-e ‘otāred(نامه نگاری)

عطارد، عباس ، ق 13 قمری
‘otāred, ‘abbās ( - 19c)


ترسل = دستور نامه نگاری = گلشن عطارد | tarassol = dastūr-e nāme-negārī = golšan-e ‘otāred(نامه نگاری)

عطارد، عباس ، ق 13 قمری
‘otāred, ‘abbās ( - 19c)


ترسل = دستور نامه نگاری = ترسل گلشن | tarassol = dastūr-e nāme-negārī = tarassol-e golšan(نامه نگاری)

تبریزی ، علی بن محمد اسماعیل ، ق 13 قمری
tabrīzī, ‘alī ebn-e mohammad esmā‘īl ( - 19c)


نام ه ها | nāme-hā(نامه نگاری)نام ه ها | nāme-hā(نامه نگاری)نام ه ها | nāme-hā(نامه نگاری)نام ه ها | nāme-hā(نامه نگاری)منشات | monša’āt(نامه نگاری)منشات | monša’āt(نامه نگاری)