میزان المقادیر فی تبیان التقادیر | mīzān-ul maqādīr fī tibyān-it taqādīr(فقه ، ریاضیات)

تبریزی ، محمد، ق 13 قمری
tabrīzī, mohammad(- 19c)


میزان المقادیر فی تبیان التقادیر | mīzān-ul maqādīr fī tibyān-it taqādīr(فقه ، ریاضیات)

قزوینی ، محمد بن حسن ، - 1096 قمری
qazvīnī, mohammad ebn-e hasan(- 1685)


میزان المقادیر فی تبیان التقادیر | mīzān-ul maqādīr fī tibyān-it taqādīr(فقه ، ریاضیات)

قزوینی ، محمد بن حسن ، - 1096 قمری
qazvīnī, mohammad ebn-e hasan(- 1685)


میزان المقادیر فی تبیان التقادیر | mīzān-ul maqādīr fī tibyān-it taqādīr(فقه ، ریاضیات)

قزوینی ، محمد بن حسن ، - 1096 قمری
qazvīnī, mohammad ebn-e hasan(- 1685)


میزان المقادیر فی تبیان التقادیر | mīzān-ul maqādīr fī tibyān-it taqādīr(فقه ، ریاضیات)

قزوینی ، محمد بن حسن ، - 1096 قمری
qazvīnī, mohammad ebn-e hasan(- 1685)


الاوزان الشرعیه = المقادیر الشرعیه = میزان المقادیر | al-awzān-uš šar‘īyya = al-maqādīr-uš šar‘īyya = mīzān- ul maqādīr(فقه)

کاشف یزدی ، قاضی بن کاشف الدین محمد، - 1075 قمری
kāšef-e yazdī, qāzī ebn-e kāšef-od-dīn mohammad (- 1665)


الاوزان الشرعیه = المقادیر الشرعیه = میزان المقادیر | al-awzān-uš šar‘īyya = al-maqādīr-uš šar‘īyya = mīzān- ul maqādīr(فقه)

کاشف یزدی ، قاضی بن کاشف الدین محمد، - 1075 قمری
kāšef-e yazdī, qāzī ebn-e kāšef-od-dīn mohammad (- 1665)


الاوزان و المقادیر = میزان المقادیر = معرفه الاقدار = الاوزان و المقائیس = مقداریه | al-awzān wa-l maqādīr = mīzān-ul maqādīr = ma‘rifat- ul aqdār = al-awzān wa-l maqā’īs = meqdārīye(فقه ، ریاضیات)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628-1699)


الاوزان و المقادیر = میزان المقادیر = معرفه الاقدار = الاوزان و المقائیس = مقداریه | al-awzān wa-l maqādīr = mīzān-ul maqādīr = ma‘rifat- ul aqdār = al-awzān wa-l maqā’īs = meqdārīye(فقه ، ریاضیات)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628-1699)


الاوزان و المقادیر = میزان المقادیر = معرفه الاقدار = الاوزان و المقائیس = مقداریه | al-awzān wa-l maqādīr = mīzān-ul maqādīr = ma‘rifat- ul aqdār = al-awzān wa-l maqā’īs = meqdārīye(فقه ، ریاضیات)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628-1699)