مجموعه الصنایع = مجموع الصنایع = صنایع = جواهر الصنایع | majmū‘at-os sanāye‘ = majmū‘-os sanāye‘ = sanāye‘ = javāher-os sanāye‘(شیمی)

حکیم مغربی ، میر یحیی
hakīm-e maqrebī, mīr yahyā


میزان الصنایع | mīzān-os sanāye‘(اسطرلاب)

یزدی ، محمد حسین بن محمد باقر، ق 11 قمری
yazdī, mohammad hoseyn ebn-e mohammad bāqer(- 17c)


جواهر الصنایع | javāher-os sanāye‘(طب)جامع الصنایع و حاوی البدایع | jāme‘-os sanāye‘ va hāvī-yel badāye‘(ادبیات)مجموعه الصنایع (ترجمه ) | majmū‘at-uṣṣanāyi‘ (t.)(صنعت)

هروی ، ابوالفتح
heravī,ab-ol-fath


مفتاح الصنایع | meftāh-os sanāye‘(عروض و قافیه)

وحیدی تبریزی ، ق 9 قمری
vahīdī tabrīzī(- 15c)


میزان اعتقادات = میزان شیخیه | mīzān-e e‘teqādāt = mīzān-e šeyxīye(کلام و اعتقادات)

همدانی شیخی ، محمد باقر بن محمد جعفر، 1239 - 1319 قمری
hamadānī šayxī, mohammad bāqer ebn-e mohammad ja‘far (1824 - 1902)


میزان الحدید | mīzān-ul ḥadīd(کیمیا)حاشیه شرح میزان المنطق | ḥāšīyat-u š.-i mīzān-il manṭiq(منطق)میزان المقادیر | mīzān-ul maqādīr(فقه)

حلی نجفی ، محمود بن درویش ، ق 11 قمری
hellī najafī, mahmūd ebn-e darvīš(- 17c)