میراث المتمتعین | mīrāṯ-ul mutamatti‘īn(فقه)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)


میراث | mīrās(فقه)

آرندی نائینی ، محمد حسن ، 1190 - 1270 قمری
ārandī nā’īnī, mohammad hasan (1776 - 1854)


میراث الزوجه = ارث الزوجه = حرمان الزوجه من اعیان الترکه | mīrāṯ-uz zawja = irṯ-uz zawja = ḥirmān-uz zawja min a‘yān-it taraka(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


میراث الزوجه = ارث الزوجه = حرمان الزوجه من اعیان الترکه | mīrāṯ-uz zawja = irṯ-uz zawja = ḥirmān-uz zawja min a‘yān-it taraka(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


میراث الزوجه = ارث الزوجه = حرمان الزوجه من اعیان الترکه | mīrāṯ-uz zawja = irṯ-uz zawja = ḥirmān-uz zawja min a‘yān-it taraka(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


میراث الزوجه = ارث الزوجه = حرمان الزوجه من اعیان الترکه | mīrāṯ-uz zawja = irṯ-uz zawja = ḥirmān-uz zawja min a‘yān-it taraka(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)