مواعظ | mavā‘ez(مواعظ)

میرزا مهدی خان ، ق 14 قمری
mīrzā mahdī xān(- 20c)


مواعظ و اخبار | mavā‘ez va axbār(مواعظ)موعظه = مواعظ | mow‘eze = mavā‘ez(مواعظ)مواعظ و اخبار | mavā‘ez va axbār(مواعظ)مجالس و مواعظ | majāles va mavā‘ez(مواعظ)مواعظ (1) و (2) | mavā‘ez(مواعظ)

بصیری خوئی ، حسن بن علی اکبر، 1338 قمری
basīrī xū’ī, hasan ebn-e ‘alī akbar (1920 -)


مواعظ االله | mawā‘iẓ-ul-lāh(حدیث)مواعظ | mavā‘ez(مواعظ)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810 - 1871)


نزهه الناظر و تنبیه الخاطر | nuzhat-un nāẓir wa tanbīh-ul xāṭir(مواعظ، حدیث)

حلوانی ، حسین بن محمد، ق 5 قمری
halvānī,hoseyn ebn-e mohammad(- 11c)


نزهه الناظر و تنبیه الخاطر | nuzhat-un nāẓir wa tanbīh-ul xāṭir(مواعظ، حدیث)

حلوانی ، حسین بن محمد، ق 5 قمری
halvānī,hoseyn ebn-e mohammad(- 11c)