منهج الرشاد فی معرفه المعاد | manhaj-ur rašād fī ma‘rifat-il ma‘ād(کلام و اعتقادات)

عرفی طالقانی ، محمد نعیم بن محمد تقی ، ق 12 قمری
‘orfī tāleqānī, mohammad na‘īm ebn-e mohammad taqī(- 18c)


منهج الرشاد الی احکام الدین و الایمان فی شرح ارشاد الاذهان | manhaj-ur rašād ilā aḥkām-id dīn wa-l īmān fī š.-i iršād-il a۴hān(فقه)

کرباسی ، محمد جعفر بن محمد ابراهیم ، - 1292 قمری
karbāsī, mohammad ja‘far ebn-e mohammad ebrāhīm(- 1875)


لمعات انوار الهدایه و الرشاد فی المبدا و المعاد | lama‘āt-u anwār-el hidāya wa-r rašād fi-l mabda’ wa-l ma‘ād(کلام و اعتقادات)

گوهر قراجه داغی ، حسن بن علی ، - 1266 قمری
gohar qarāje dāqī, hasan ebn-e ‘alī(- 1850)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۳ ﺫﻳﻘﻌﺪﻩ ۱۲۳۹ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﻛﺮﺑﻼ ﺩﺭﭼﻬﺎﺭﺩﻩ »ﻟﻤﻌﻪ« ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺍ?

معرفه النفس و احوال المعاد | ma‘rifat-un nafs wa aḥwāl-ul ma‘ād(فلسفه)



معرفه النفس = وصف المعاد الفلسفی | ma‘rifat-un nafs = waṣf-ul ma‘ād-il falsafī(فلسفه)

ابن هندو، علی بن حسین ، - 420 ؟ قمری
ebn-e hendū, ‘alī ebn-e hoseyn(- 1030)


منهج الفاضلین فی معرفه الائمه الهداه الکاملین | manhaj-ol fāzelīn fī ma‘refat-el a’emmat-el hodāt-el kāmelīn(کلام و اعتقادات)

حموی ، محمد بن اسحاق ، ق 10 قمری
hemavī, mohammad ebn-e eshāq(- 16c)


منهج الفاضلین فی معرفه الائمه الهداه الکاملین | manhaj-ol fāzelīn fī ma‘refat-el a’emmat-el hodāt-el kāmelīn(کلام و اعتقادات)

حموی ، محمد بن اسحاق ، ق 10 قمری
hemavī, mohammad ebn-e eshāq(- 16c)


منهج الفاضلین فی معرفه الائمه الهداه الکاملین | manhaj-ol fāzelīn fī ma‘refat-el a’emmat-el hodāt-el kāmelīn(کلام و اعتقادات)

حموی ، محمد بن اسحاق ، ق 10 قمری
hemavī, mohammad ebn-e eshāq(- 16c)


المعاد الجسمانی = شرح رساله المعاد = اثبات معاد جسمانی و علم حادث = شرح کلمات الشیخ احمد الاحسائی فی المعاد | al-ma‘ād-ul jismānī = š.-u r.-il ma‘ād = esbāt-e ma‘ād- e jesmānī va ‘elm-e hādes = šarh-u kalamāt-i al-šayx aḥmad al-aḥsā’ī fi-l ma‘ād(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


المعاد الجسمانی = شرح رساله المعاد = اثبات معاد جسمانی و علم حادث = شرح کلمات الشیخ احمد الاحسائی فی المعاد | al-ma‘ād-ul jismānī = š.-u r.-il ma‘ād = esbāt-e ma‘ād- e jesmānī va ‘elm-e hādes = šarh-u kalamāt-i al-šayx aḥmad al-aḥsā’ī fi-l ma‘ād(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)