منهاج المبین = منهاج مبین = علم و نطق (رساله در) | menhāj-ol mobīn = menhāj-e mobīn = ‘elm va notq (r. dar)(منطق)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1269)


منهاج المبین = منهاج مبین = علم و نطق (رساله در) | menhāj-ol mobīn = menhāj-e mobīn = ‘elm va notq (r. dar)(منطق)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1269)


منهاج المبین = منهاج مبین = علم و نطق (رساله در) | menhāj-ol mobīn = menhāj-e mobīn = ‘elm va notq (r. dar)(منطق)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1269)


منهاج الشریعه فی الرد علی منهاج السنه | minhāj-uš šarī‘a fi-r radd ‘alā minhāj-us sunna(کلام و اعتقادات)

کاظمی قزوینی ، محمد مهدی ، ق 14 قمری
kāzemī qazvīnī, mohammad mahdī(- 20c)


منهاج الاعمال = منهاج الاذعان فی اصول الایمان | minhāj-ul a‘māl = minhāj-ul ’i۴‘ān fī usūl-il īmān(کلام و اعتقادات)

بحرانی بلادی ، حسین بن محمد، ق 12 قمری
bahrānī belādī, hoseyn ebn-e mohammad(- 18c)


منهاج الطالبین و عمده المفتین = منهاج الطالبین فی مختصر المحرر | minhāj-uṭṭālibīn wa ‘umdat-ul muftīn = minhāj- uṭṭālibīn fī muxtaṣar-il muḥarrir(فقه)

نووی ، یحیی بن شرف ، 631 - 676 قمری
navavī, yahyā ebn-e šaraf (1234 - 1278)


یوحنائیه = رساله یوحنا = منهاج المناهج = رساله یوحنا الذمی | yūhannā’īyya = r.-ye yūhannā = menhāj-ol manāhej = r.-o yūhanna-z zemmī(کلام و اعتقادات)یوحنائیه = رساله یوحنا = منهاج المناهج = رساله یوحنا الذمی | yūhannā’īyya = r.-ye yūhannā = menhāj-ol manāhej = r.-o yūhanna-z zemmī(کلام و اعتقادات)یوحنائیه = رساله یوحنا = منهاج المناهج = رساله یوحنا الذمی | yūhannā’īyya = r.-ye yūhannā = menhāj-ol manāhej = r.-o yūhanna-z zemmī(کلام و اعتقادات)منهاج الاعمال = رساله عملیه | menhāj-ol a‘māl = r.-ye ‘amalīye(فقه)

استرآبادی ، محمد شفیع ، ق 13 قمری
estarābādī, mohammad šafī‘(- 19c)