اللالی المنتظمه | al-la’āli-l muntaẓama(منطق)

سبزواری ، هادی بن مهدی ، 1212 - 1289 قمری
sabzevārī, hādī ebn-e mahdī (1798 - 1872)

ﻣﻨﻈﻮﻣ ﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺑﻴﺖ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﻄﻖ.ﺣﺎﺝ ﻣﻼ ﻫﺎﺩﻱ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭﻱ، ﺩﻭ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻳﮑﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ ?

صغری در منطق = منطق صغری | soqrā dar manteq = manteq-e soqrā(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


صغری در منطق = منطق صغری | soqrā dar manteq = manteq-e soqrā(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


صغری در منطق = منطق صغری | soqrā dar manteq = manteq-e soqrā(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


صغری در منطق = منطق صغری | soqrā dar manteq = manteq-e soqrā(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


صغری در منطق = منطق صغری | soqrā dar manteq = manteq-e soqrā(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


صغری در منطق = منطق صغری | soqrā dar manteq = manteq-e soqrā(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


کبرای منظوم = نظم کبری = منظومه در منطق = منطق منظوم | kobrā-ye manzūm = nazm-e kobrā = mnz. dar manteq = manteq-e manzūm(منطق)

نورعلیشاه ، محمد علی بن عبدالحسین ، 1160؟ - 1212 قمری
nūr-‘alī-šāh, mohammad ‘alī ebn-e ‘abd-ol-hoseyn (1747 - 1798)


منطق و بیان | manteq va bayān(منطق ، بلاغت)منطق و فلسفه | manteq va falsafe(منطق)