تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رساله الشمسیه = شرح شمسیه قطبی | taḥrīr-ul qawā‘id-il manṭiqīyya fī š.-i r.-iš šamsīyya = š.-e šamsīye-ye qotbī(منطق)

قطب الدین رازی ، محمد بن محمد، 694 - 766 قمری
qotb-od-dīn-e rāzī, mohammad ebn-e mohammad (1295-1365)


تهذیب المنطق | tahḏīb-ul manṭiq(منطق)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


جهه الوحده بین المتعلمین = حاشیه شرح الفناری = حاشیه جهه الوحده | jahat-ul waḥda bayn-al muta‘allimīn = ḥāšīyat-u š.-il fanārī = ḥāšīyat-u jahat-il waḥda(منطق)

شروانی ، محمد امین بن صدرالدین ، - 1036 ؟ قمری
šervānī, mohammad amīn ebn-e sadr-od-dīn (- 1627)


حاشیه تحریر القواعد المنطقیه = حاشیه شریفی = حاشیه کوچک | ḥāšīyat-u taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīyya = hāšīye-ye šarīfī = hāšīye-ye kūčak(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


حاشیه تهذیب المنطق = شرح تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u tahḏīb-il manṭiq = š.-u tahḏīb-il manṭiq(منطق)

عصام الدین اسفراینی ، ابراهیم بن محمد، 873 - 951 ؟ قمری
‘esām-od-dīn-e esfarāyenī, ebrāhīm ebn-e mohammad (1469 - 1545)


حاشیه شرح آداب البحث | ḥāšīyat-u š.-i ādāb-il baḥṯ(منطق)

افندی ، ملاعبدالرحمن
afandī, mollā-‘abd-or-rahman


حاشیه شرح آداب البحث | ḥāšīyat-u š.-i ādāb-il baḥṯ(منطق)

افندی ، حمزه
afandī, hamze


حاشیه علی الفتحیه فی الاداب | ḥāšīyat-un ‘ala-l fatḥīya fi-l ādāb(منطق)

منقاری زاده ، یحیی بن عمر، 1018 - 1088 قمری
menqārī-zāde, yahyā ebn-e ‘omar (1610 - 1678)


شرح آداب البحث | š.-u ādāb-il baḥṯ(منطق)

قاز آبادی ، احمد بن محمد
qāz ābādī, ahmad ebn-e mohammad


کبری در منطق = الرساله الکبری فی المنطق | kobrā dar manteq = ar-r.-ol kobrā fe-l manteq(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)