منشات = انشاء الدرر = مکاتیب | monša’āt = enšā’-od dorar = makātīb(نامه نگاری)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


منشات | monša’āt(نامه نگاری)تحفه بهائی = منشات = ترسل | tohfe-ye bahā’ī = monšaāt = tarassol(نامه نگاری ، اخلاق ، آداب و سنن)

ابرقوهی ، اسماعیل بن نظام الملک ، ق 8 قمری
abarqūhī, esmā‘īl ebn-e nezām-ol-molk (-14c)


منشات | monša’āt(ادبیات)

نصیرای همدانی ، نصیرالدین بن مسعود، - 1030 قمری
nasīrā-ye hamadānī, nasīr-od-dīn ebn-e mas‘ūd(- 1621)


منشات | monša’āt(ادبیات)

طغرای مشهدی ، - 1100 قمری
toqrā-ye mašhadī(- 1689)


منشات | monša’āt(ادبیات)

نابی رهاوی ، یوسف بن عبداالله، - 1124 قمری
nābī rahāvī, yūsof ebn-e ‘abd-ol-lāh(- 1712)


منشات | monša’āt(نامه نگاری)منشات = انشاء الدرر = مکاتیب | monša’āt = enšā’-od dorar = makātīb(نامه نگاری)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


منشات = انشاء الدرر = مکاتیب | monša’āt = enšā’-od dorar = makātīb(نامه نگاری)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


منشات | monša’āt(نامه نگاری)

؟ قائم مقام ، ابوالقاسم بن عیسی ، 1193 - 1251 قمری
qā’em-maqām, ab-ol-qāsem ebn-e ‘īsā (1779 - 1836)