منتخب بدیعیات بدیع الزمان | mn.-e badī‘īyāt-e badī‘-oz-zamān()

بدیع الزمان همدانی ، احمد بن حسین ، 358 - 398 قمری
badī‘-oz-zamān-e hamedānī, ahmad ebn-e hoseyn (970 - 1008)


المقامات | al-maqāmāt(ادبیات)

بدیع الزمان همدانی ، احمد بن حسین ، 358 - 398 قمری
badī‘-oz-zamān-e hamedānī,ahmad ebn-e hoseyn (970 - 1008)


المقامات | al-maqāmāt(ادبیات)

بدیع الزمان همدانی ، احمد بن حسین ، 358 - 398 قمری
badī‘-oz-zamān-e hamedānī,ahmad ebn-e hoseyn (970 - 1008)


المقامات | al-maqāmāt(ادبیات)

بدیع الزمان همدانی ، احمد بن حسین ، 358 - 398 قمری
badī‘-oz-zamān-e hamedānī,ahmad ebn-e hoseyn (970 - 1008)


بدیع (منظوم ) | badī‘ (manzūm)(شعر، بدیع)دیوان بدیع شیرازی | d.-e badī‘-e šīrāzī(شعر)

بدیع شیرازی ، فتح االله، - 1298 قمری
badī‘-e šīrāzī, fath-ol-lāh ( - 1881)


ابطال الزمان الموهوم = حاشیه حاشیه آقا جمال الخوانساری علی حاشیه الخفری علی شرح التجرید الجدید = الزمان الموهوم | ibṭāl-uz zamān-il mawhūm = ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i āqā jamāl al-xānsārī ‘alā ḥāšīyat-il xafrī ‘alā š.-it tajrīd-il jadīd(فلسفه)

خواجوئی ، محمد اسماعیل بن حسین ، - 1173 قمری
xājū’ī, mohammad esmā‘īl ebn-e hoseyn ( - 1760)


ابطال الزمان الموهوم = حاشیه حاشیه آقا جمال الخوانساری علی حاشیه الخفری علی شرح التجرید الجدید = الزمان الموهوم | ibṭāl-uz zamān-il mawhūm = ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i āqā jamāl al-xānsārī ‘alā ḥāšīyat-il xafrī ‘alā š.-it tajrīd-il jadīd(فلسفه)

خواجوئی ، محمد اسماعیل بن حسین ، - 1173 قمری
xājū’ī, mohammad esmā‘īl ebn-e hoseyn ( - 1760)


منتخب الروضه = منتخب التعزیه | mn.-or rawza = mn.-ot tā‘zīye(تاریخ معصومین)

؟ مرشد گیلانی ، عبدالکریم بن محمد، ق 13 قمری
moršed-e gīlānī, ‘abd-ol-karīm ebn-e mohammad(- 19c)


منتخب الروضه = منتخب التعزیه | mn.-or rawza = mn.-ot tā‘zīye(تاریخ معصومین)

؟ مرشد گیلانی ، عبدالکریم بن محمد، ق 13 قمری
moršed-e gīlānī, ‘abd-ol-karīm ebn-e mohammad(- 19c)