مناجات خمسه عشر | monājāt-u xamsat-a ‘ašar(مناجات ، دعا)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval(- 661)


مناجات منظوم حضرت علی (ع ) = المناجات العینیه | monājāt-e manzūm-e hazrat-e ‘alī = al-monājāt-ul ‘aynīyya(مناجات ، شعر)مناجات منظوم حضرت علی (ع ) = المناجات العینیه | monājāt-e manzūm-e hazrat-e ‘alī = al-monājāt-ul ‘aynīyya(مناجات ، شعر)مناجات منظوم حضرت علی (ع ) = المناجات العینیه | monājāt-e manzūm-e hazrat-e ‘alī = al-monājāt-ul ‘aynīyya(مناجات ، شعر)جواهر خمسه | javāher-e xamse(عرفان و تصوف)

غوث عالم ، محمد بن خطیرالدین ، - 970 قمری
qaws ‘ālam, mohammad ebn-e xatīr-od-dīn (- 1563)


الباب الحادی عشر (ترجمه ) = اصول خمسه | al-bāb-ul ḥādī ‘ašar (t.) = osūl-e xamse(کلام و اعتقادات)

کاشانی ، نورالدین عبدالحسین ، ق 10 قمری
kāšānī, nūr-od-dīn ‘abd-ol-hoseyn (- 16c)


مناجات حضرت موسی (ع ) | monājāt-e hazrat-e mūsā(حدیث)مناجات نامه | monājāt nāme(شعر)

بدر، منشی کریم بخش
badr, monšī karīm baxš


حضرات خمسه = القنوتیه | hazarāt-e xamse = al-qunūtīya(عرفان و تصوف)

مجدالاشراف ، محمد بن ابوالقاسم ، 1246؟ - 1331؟ قمری
majd-ol-ašrāf, mohammad ebn-e ab-ol-qāsem (1831 - 1913)


المناجات | al-monājāt(مناجات)

علی بن حسین (ع )، امام چهارم ، 38 - 94 قمری
‘alī ebn-e hoseyn, emām-e čahārom (659 - 714)