مناجات خمسه عشر | monājāt-u xamsat-a ‘ašar(مناجات ، دعا)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval(- 661)


مناجات منظوم حضرت علی (ع ) = المناجات العینیه | monājāt-e manzūm-e hazrat-e ‘alī = al-monājāt-ul ‘aynīyya(مناجات ، شعر)مناجات منظوم حضرت علی (ع ) = المناجات العینیه | monājāt-e manzūm-e hazrat-e ‘alī = al-monājāt-ul ‘aynīyya(مناجات ، شعر)مناجات منظوم حضرت علی (ع ) = المناجات العینیه | monājāt-e manzūm-e hazrat-e ‘alī = al-monājāt-ul ‘aynīyya(مناجات ، شعر)مناجات حضرت موسی (ع ) | monājāt-e hazrat-e mūsā(حدیث)مناجات نامه | monājāt nāme(شعر)

بدر، منشی کریم بخش
badr, monšī karīm baxš


مناجات | monājāt(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


المناجات | al-monājāt(مناجات)

علی بن حسین (ع )، امام چهارم ، 38 - 94 قمری
‘alī ebn-e hoseyn, emām-e čahārom (659 - 714)


مناجات | monājāt(عرفان و تصوف)

اصفهانی ، جلال الدین محمد، ق 7 قمری
esfahānī, jalāl-od-dīn mohammad(- 13c)


المناجاه المرتضویه | al-munājāt-ul murta۵awīya(مناجات)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval(- 661)