ملاذ الاوتاد فی تقریر بحث الاستاد | malā۷-ul awtād fī taqrīr-i baḥṯ-il ustād(اصول فقه)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


ملاذ الاوتاد فی تقریر بحث الاستاد | malā۷-ul awtād fī taqrīr-i baḥṯ-il ustād(اصول فقه)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


القطب و الاوتاد | al-quṭb wa-l awtād(عرفان و تصوف ، پاسخ پرسشها)

غیطی ، محمد بن احمد، - 984 ؟ قمری
qaytī, mohammad ebn-e ahmad(- 1577)


الفقه = تقریر ابحاث الرشتی | al-fiqh = taqrīr-u abḥāṯ-ir raštī(فقه)

موسوی دزفولی ، علی بن نعمه االله، - 1330 قمری
mūsavī dezfūlī، ‘alī ebn-e ne‘mat-ol-lāh (- 1912)


الحاوی لحقائق الادله الفقهیه و تقریر القواعد القیاسیه | al-ḥāwī li-ḥaqā’iq-il adillat-il fiqhīya wa taqrīr-il qawā‘id-il qīyāsīya(اصول فقه)

موید، یحیی بن حمزه ، 669 - 749 ؟ قمری
mo’ayyed, yahyā ebn-e hamze (1271 - 1349)


تسدید الفقهاء = التسدیدیه = تسدید خداوند (رساله در) = اثبات تقریر الامام | tasdīd-ul fuqahā’ = at-tasdīdīya = tasdīd-e xodāvand (r. dar) = iṯbāt-u taqrīr-il imām(اصول فقه)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


ریاض العارفین و ملاذ الواعظین | rīyāḍ-ul-‘ārifīn wa malāḏ-ul-wā‘iẓīn(اخلاق)

نظام العلماء تبریزی ، محمود بن محمد، - 1271؟ قمری
nezām-ol-‘olamā tabrīzī, mahmūd ebn-e mohammad (- 1855)


معالم الاصول = معالم الدین و ملاذ المجتهدین | ma‘ālim-ul uṣūl = ma‘ālim-ud dīn wa malā۶-ul mujtahidīn(فقه ، اصول فقه)

عاملی ، حسن بن زین الدین ، 959 - 1011 قمری
‘āmelī, hasan ebn-e zayn-od-dīn (1552 - 1603)


معالم الاصول = معالم الدین و ملاذ المجتهدین | ma‘ālim-ul uṣūl = ma‘ālim-ud dīn wa malā۶-ul mujtahidīn(فقه ، اصول فقه)

عاملی ، حسن بن زین الدین ، 959 - 1011 قمری
‘āmelī, hasan ebn-e zayn-od-dīn (1552 - 1603)


معالم الاصول = معالم الدین و ملاذ المجتهدین | ma‘ālim-ul uṣūl = ma‘ālim-ud dīn wa malā۶-ul mujtahidīn(فقه ، اصول فقه)

عاملی ، حسن بن زین الدین ، 959 - 1011 قمری
‘āmelī, hasan ebn-e zayn-od-dīn (1552 - 1603)