مقصد المطالب و منتهی المطالب | maqṣad-ul maṭālib wa muntaha-l maṭālib(اسطرلاب)

شریف ، عبدالرحیم بن محمد
Šarīf, ‘abd-or-rahīm ebn-e mohammad


نهایه المطالب | nihāyat-ul maṭālib(نحو)مخازن المطالب | maxāzen-ol matāleb(متفرقه)اهم المطالب تحفه لکل ذکی طالب | ahamm-ul maṭālib tuḥfat-un li-kull-i ḏakī-yin ṭālib(کلام و اعتقادات)هدایه الطالب الی تحصیل المطالب | hidāyat-uṭṭālib ilā taḥṣīl-il maṭālib(فقه)

جزایری ، نصراالله بن ثنوان ، ق 11 قمری
jazāyerī, nasr-ol-lāh ebn-e sanavān(- 17c)


توضیح المطالب | towzīh-ol matāleb(ریاضیات)

فندرسکی استرآبادی ، ابوطالب بن میرزا بیگ ، - 1100 قمری
fendereskī estarābādī, abū-tāleb ebn-e mīrzā beyg (- 1689)


توضیح المطالب | towzīh-ol matāleb(ریاضیات)

فندرسکی استرآبادی ، ابوطالب بن میرزا بیگ ، - 1100 قمری
fendereskī estarābādī, abū-tāleb ebn-e mīrzā beyg (- 1689)


نهایه المطالب فی نظم کافیه ابن الحاجب | nihāyat-ul maṭālib fī naẓm-i kāfīyat-i ibn-il ḥājib(نحو، شعر)

مضری کوفی ، محمد بن عبداالله، ق 8 قمری
mozerrī kūfī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 14c)


الفوائد الشریفیه فی تحقیق المطالب الاصولیه | al-fawā’id-us šarīfīyya fī taḥqīq-il maṭālib-ul uṣūlīya(اصول فقه)

گیلانی ، غلامعلی بن محمد نصیر، ق 13 قمری
gīlānī, qolām ‘alī ebn-e mohammad nasīr (- 19c)


اسنی العقائد فی اشرف المطالب و ازلف المقاصد | asna-l-‘aqā’id fī ašraf-il-maṭālib wa azlaf-il-maqāṣid(کلام و اعتقادات)

مویدی ، حسن بن علی ، - 1024 قمری
mo’ayyedī, hasan ebn-e ‘alī (- 1615)