مقامات حریری = المقامات | maqāmāt-e harīrī = maqāmāt(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


مقامات حریری = المقامات | maqāmāt-e harīrī = maqāmāt(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


مقامات حریری = المقامات | maqāmāt-e harīrī = maqāmāt(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


مقامات حریری = المقامات | maqāmāt-e harīrī = maqāmāt(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


مقامات حریری = المقامات | maqāmāt-e harīrī = maqāmāt(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


الایضاح فی شرح المقامات = شرح المقامات الحریریه = الافصاح فی شرح المقامات | al-īḍāḥ fī š.-il maqāmāt = š.-ul maqāmāt-il ḥarīrīya = al-ifṣāḥ fī š.-il maqāmāt(ادبیات)

مطرزی ، ناصر بن عبدالسید، 538 - 610 قمری
motarrezī, nāser ebn-e ‘abd-os-seyyed (1144-1214)


الایضاح فی شرح المقامات = شرح المقامات الحریریه = الافصاح فی شرح المقامات | al-īḍāḥ fī š.-il maqāmāt = š.-ul maqāmāt-il ḥarīrīya = al-ifṣāḥ fī š.-il maqāmāt(ادبیات)

مطرزی ، ناصر بن عبدالسید، 538 - 610 قمری
motarrezī, nāser ebn-e ‘abd-os-seyyed (1144-1214)


درر غرویه منثورات فی المقامات النجفیه | durar-un ġarawīya manṯūrāt-un fi-l maqāmāt-in najafīyya(اصول فقه)حاشیه شرح العوامل المائه | ḥāšīyat-u š.-il ‘awāmil-il mi’a(نحو)

حریری ، احمد بن محمد، ق 13 قمری
harīrī, ahmad ebn-e mohammad ( - 19c)


المقامات اللزومیه | al-maqāmāt-ul luzūmīya(ادبیات)

ابن اشترکونی ، محمد بن یوسف ، - 538 قمری
ebn-e oštorkūnī,mohammad ebn-e yūsof(- 1144)