مقالات فلسفی | maqālāt-e falsafī(فلسفه)

یحیی بن عدی ، 280 - 364 قمری
yahyā ebn-e ‘adī (894 - 975)


شرح اربع مقالات بطلمیوس = تفسیر الاربع مقالات | /(هیئت / عربی)فلسفی (رساله ) | falsafī (r.)(فلسفه)فلسفی (رساله ) | falsafī (r.)(فلسفه)فلسفی (رساله ) | falsafī (r.)(فلسفه)مغالطات فلسفی | moqāletāt-e falsafī(فلسفه)فلسفی (فوائد) | falsafī (favā’ed)(فلسفه)مقالات | maqālāt(طب)مقالات | maqālāt(گوناگون)مقالات | maqālāt(ادبیات)