مفتتح الشهور = معرفت اول ماهها = کبیسه = حدیث ها در سال کبیسه = حساب اهله موافق عدد | moftateh-oš šohūr = ma‘refat-e avval-e māh-hā = kabīse = hadīs-hā dar sāl-e kabīse = hesāb-e ahelle movāfeq-e ‘adad(هیئت)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


مفتتح الشهور = معرفت اول ماهها = کبیسه = حدیث ها در سال کبیسه = حساب اهله موافق عدد | moftateh-oš šohūr = ma‘refat-e avval-e māh-hā = kabīse = hadīs-hā dar sāl-e kabīse = hesāb-e ahelle movāfeq-e ‘adad(هیئت)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


سال شمسی و قمری و تعیین کبیسه | sāl-e šamsī va qamarī va ta‘yīn-e kabīsa(هیئت)حساب العقود = انگشت شماری = حساب عقد انامل | /(حساب / فارسی)ذم فن الکلام و اهله | ḏamm-u fann-il kalām wa ahl-i-h(حدیث)

عجلی ، عبدالرحمن بن احمد، 371 - 454 قمری
‘ajjalī, ‘abd-or-rahmān-e-bn-e ahmad (982 - 1063)


مشکل حل = حل مشکل = مراتب معرفت = معرفت خداوند | moškel-e hal = hall-e moškel = marāteb-e ma‘refat = ma‘refat-e xodāvand(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)

ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﺒﺎﺭﺕ »ﺍﻱ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ« ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ »ﻣﻌﺮﻓﺖ«. ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺳﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺳﺖ: »ﺍﺩﻧﺎﻱ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﺪﺍﻧﺪ ??

حساب ضرب = ضرب و قسمت = رساله در حساب = مراتب حساب | hesāb-e zarb = zarb va qesmat = r. dar hesāb = marāteb-e hesāb(ریاضیات)حساب ضرب = ضرب و قسمت = رساله در حساب = مراتب حساب | hesāb-e zarb = zarb va qesmat = r. dar hesāb = marāteb-e hesāb(ریاضیات)قواعد حساب = آگاهی از ضمیر | qavā‘ed-e hesāb = āgāhī az zamīr(حساب)حساب عقود الانامل | hesāb-e ‘oqūd-ol anāmel(حساب)

زنجانی ، ابراهیم بن ابو الفتح ، - 1351 قمری
zanjānī, ebrāhīm ebn-e ab-ol-fath (- 1933)