مفتاح الفائض فی علم الفرائض | miftāḥ-ul fā’i۵ fī ‘ilm-il farā’i۵(فقه)

عصیفری ، فضل بن ابی سعد، - 750 قمری
‘osayferī, fazl ebn-e abī sa‘d(- 1350)


فتح الفاتح الفائض فی شرح مفتاح الفرائض | fatḥ-ul fātiḥ-il fā’iḍ fī š.-i miftāḥ-il farā’iḍ(فقه)

سحولی ، ابراهیم بن یحیی ، 987 - 1060 قمری
sahūlī, ebrāhīm ebn-e yahyā (1580 - 1650)


ایضاح الغامض الکاشف لمعانی مفتاح الفائض | īḍāḥ-ul ġāmiḍ-il kāšif li-ma‘ānī miftāḥ-il fā’iḍ(فقه)

خالدی ، احمد بن محمد، - 880 قمری
xaledī, ahmad ebn-e mohammad (- 1476)


الفرائض النصیریه علی مذهب اهل البیت = جواهر الفرائض = رساله الدره = الرساله المیراثیه | al-farā’iḍ-un naṣīrīya ‘alā maḏhab-i ahl-il bayt = jawāhir-ul farā’iḍ = r.-ud durra = ar-r.-ul mīrāṯīyya(فقه)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


الفرائض النصیریه علی مذهب اهل البیت = جواهر الفرائض = رساله الدره = الرساله المیراثیه | al-farā’iḍ-un naṣīrīya ‘alā maḏhab-i ahl-il bayt = jawāhir-ul farā’iḍ = r.-ud durra = ar-r.-ul mīrāṯīyya(فقه)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


مفتاح الباب الحادی عشر = شرح باب حادی عشر = مفتاح الباب الحادی عشر = مفتاح اللباب | meftāh-ol bāb-el hādī ‘ašar = š.-e bāb-e hādī ‘ašar = meftāh-ol lobāb(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm(- 1569)


مفتاح الباب الحادی عشر = شرح باب حادی عشر = مفتاح الباب الحادی عشر = مفتاح اللباب | meftāh-ol bāb-el hādī ‘ašar = š.-e bāb-e hādī ‘ašar = meftāh-ol lobāb(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm(- 1569)


الفرائض | al-farā’iḍ(فقه)مفتاح المفتاح = شرح مفتاح العلوم | meftāh-ul miftāḥ = šarh-u meftāh-il ‘ulūm(بلاغت)

قطب الدین شیرازی ، محمود بن مسعود، 634 - 710 قمری
qotb-od-dīn-e šīrāzī, mahmūd ebn-e mas‘ūd (1237 - 1311)


الارث = الفرائض | al-irṯ = al-farā’iḍ(فقه)