مفتاح البیان | meftāh-ol bayān(اخلاق)

قاجار، علی بن موسی ، ق 14 قمری
qājār, ‘alī ebn-e mūsā(- 20c)


مصباح العرفان و مفتاح البیان | miṣbāḥ-ul ‘irfān wa miftāḥ-ul bayān(کلام و اعتقادات)

بحرانی ، علی بن سلیمان ، ق 7 قمری
bahrānī, ‘alī ebn-e soleymān (- 13c)

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻠﻲ ﻛﻼﻣﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺍﻭﻫﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺪﺍ??

تحقیق زاویه | tahqīq-e zāvīye(هندسه)

نصر البیان بن نور البیان ، ق 10 قمری
nasr-ol-bayān ebn-e nūr-ol-bayān (-16c)


البیان = بنیان البیان بهدایه الرحمن | al-bayān = bunyān-ul bayān bi-hidāyat-ir raḥmān(بلاغت)

رستمی ، ابوبکر، ق 13 قمری
rostamī, ābū-bakr (- 19c)


البیان = بنیان البیان بهدایه الرحمن | al-bayān = bunyān-ul bayān bi-hidāyat-ir raḥmān(بلاغت)

رستمی ، ابوبکر، ق 13 قمری
rostamī, ābū-bakr (- 19c)


بدیع البیان لمعان القرآن = بدایع البیان | badī‘-ul bayān li-ma‘ān-il qur‘ān = badāyi‘-ul bayān(تفسیر)

زنگنه ، حسین علی بن علی ، ق 11 قمری
zangane ،hoseyn ‘alī ebn-e ‘alī (- 17c)


مفتاح الباب الحادی عشر = شرح باب حادی عشر = مفتاح الباب الحادی عشر = مفتاح اللباب | meftāh-ol bāb-el hādī ‘ašar = š.-e bāb-e hādī ‘ašar = meftāh-ol lobāb(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm(- 1569)


مفتاح الباب الحادی عشر = شرح باب حادی عشر = مفتاح الباب الحادی عشر = مفتاح اللباب | meftāh-ol bāb-el hādī ‘ašar = š.-e bāb-e hādī ‘ašar = meftāh-ol lobāb(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm(- 1569)


خطبه البیان (ترجمه ) = شرح خطبه البیان | xotbat-ol bayān (t.) = š.-e xotbat-ol bayān(شعر، شرح حدیث)

نورعلیشاه ، محمد علی بن عبدالحسین ، 1160؟ - 1212 قمری
nūr-‘alī-šāh, mohammad ‘alī ebn-e ‘abd-ol-hoseyn (1747 - 1798)


خطبه البیان (ترجمه و شرح ) = نظم خطبه البیان | xotbat-ol bayān (t. va š.) = nazm-e xotbat-ol bayān(شعر، شرح حدیث)

کاشانی ، شاپور، ق 9 قمری
kāšānī, šāpūr (- 15c)