مفتاح اسرار الحسینی | meftāh-e asrār-ol hoseynī(عرفان و تصوف)

دماوندی ، عبدالرحیم بن محمد یونس ، ق 12 قمری
damāvandī, ‘abd-or-rahīm ebn-e mohammad yūnos(- 18c)


مفتاح اسرار الحسینی | meftāh-e asrār-ol hoseynī(عرفان و تصوف)

دماوندی ، عبدالرحیم بن محمد یونس ، ق 12 قمری
damāvandī, ‘abd-or-rahīm ebn-e mohammad yūnos(- 18c)


مفتاح الحیاه فی اسرار النبات | meftāh-ol hayāt fī asrār-en nabāt(طب)

فانی ، محمد علی بن اسکندر، ق 13 قمری
fānī, mohammad ‘alī-ye-bn-e eskandar(- 19c)


مفتاح الباب الحادی عشر = شرح باب حادی عشر = مفتاح الباب الحادی عشر = مفتاح اللباب | meftāh-ol bāb-el hādī ‘ašar = š.-e bāb-e hādī ‘ašar = meftāh-ol lobāb(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm(- 1569)


مفتاح الباب الحادی عشر = شرح باب حادی عشر = مفتاح الباب الحادی عشر = مفتاح اللباب | meftāh-ol bāb-el hādī ‘ašar = š.-e bāb-e hādī ‘ašar = meftāh-ol lobāb(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm(- 1569)


مفتاح المفتاح = شرح مفتاح العلوم | meftāh-ul miftāḥ = šarh-u meftāh-il ‘ulūm(بلاغت)

قطب الدین شیرازی ، محمود بن مسعود، 634 - 710 قمری
qotb-od-dīn-e šīrāzī, mahmūd ebn-e mas‘ūd (1237 - 1311)


اسرار الشهاده = اکسیر العبادات فی اسرار الشهادات | asrār-uš šahāda = iksīr-ul ‘ibādāt fī asrār-uš šahādāt(تاریخ معصومین)

دربندی ، آقا بن عابد، - 1285 ؟ قمری
darbandī, āqā ben ‘ābed (- 1869)


اجازه لمحمد بن مبارز الحسینی | ijāzat-un li-muḥammad ibn-i mubāriz al-ḥusiynī(اجازات)

محقق کرکی ، علی بن حسین ، 890 - 940 قمری
mohaqqeq-e karakī, ‘alī ebn-e hoseyn (1486 - 1534)


الرساله القدسیه فی اسرار النقطه الحسیه = اسرار النقط | ar-r.-ul-qudsīya fī asrār-in nuqṭat-il ḥissīya = asrār-in nuqaṭ(عرفان و تصوف ، شرح حدیث)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


الرساله القدسیه فی اسرار النقطه الحسیه = اسرار النقط | ar-r.-ul-qudsīya fī asrār-in nuqṭat-il ḥissīya = asrār-in nuqaṭ(عرفان و تصوف ، شرح حدیث)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)