مفتاح ائمه الشریعه فی صلاه العیدین و الجمعه | miftāḥ-u a’immat-iš šarī‘a fī ṣalāt-il ‘īdayn wa-l jum‘a(فقه)صلاه الجمعه = الحث علی صلاه الجمعه = فضائل صلاه الجمعه | salāt-il jum‘a = al-ḥaṯṯ ‘alā ṣalāt-il jum‘a = faḍā’il-u ṣalāt-il jum‘a(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


صلاه الجمعه = صلاه الجمعه فی عصر الغیبه = فضائل الجمعه و خصوصیاتها | ṣalāt-ul jum‘a = ṣalāt-ul jum‘a fī ‘aṣr-il ġayba = faḍā’il-ul jum‘a wa xuṣūṣīyyāt-u-hā(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


صلاه الجمعه = صلاه الجمعه فی عصر الغیبه = فضائل الجمعه و خصوصیاتها | ṣalāt-ul jum‘a = ṣalāt-ul jum‘a fī ‘aṣr-il ġayba = faḍā’il-ul jum‘a wa xuṣūṣīyyāt-u-hā(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


صلاه الجمعه = صلاه الجمعه فی عصر الغیبه = فضائل الجمعه و خصوصیاتها | ṣalāt-ul jum‘a = ṣalāt-ul jum‘a fī ‘aṣr-il ġayba = faḍā’il-ul jum‘a wa xuṣūṣīyyāt-u-hā(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


صلاه الجمعه = صلاه الجمعه فی عصر الغیبه = فضائل الجمعه و خصوصیاتها | ṣalāt-ul jum‘a = ṣalāt-ul jum‘a fī ‘aṣr-il ġayba = faḍā’il-ul jum‘a wa xuṣūṣīyyāt-u-hā(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


صلاه الجمعه = وجوب صلاه الجمعه | ṣalāt-ul jum‘a = wujūb-u ṣalāt-il jum‘a(فقه)

عاملی ، حسین بن عبدالصمد، 918 - 984 قمری
‘āmelī, hoseyn ebn-e ‘abd-os-samad (1513 - 1577)


صلاه الجمعه = وجوب صلاه الجمعه | ṣalāt-ul jum‘a = wujūb-u ṣalāt-il jum‘a(فقه)

جیلانی ، محمد رفیع بن فرج ، - 1160 ؟ قمری
jīlānī, mohammad rafī‘ ebn-e faraj (- 1747)


صلاه الجمعه = رد وجوب صلاه الجمعه عینا | ṣalāt-ul jum‘a = radd-u wujūb-iṣ ṣalāt-il jum‘a ‘aynan(فقه)

قزوینی ، محسن بن محمد طاهر، - 1150 قمری
qazvīnī, mohsen ebn-e mohammad tāher (- 1738)


صلاه الجمعه = رد وجوب صلاه الجمعه عینا | ṣalāt-ul jum‘a = radd-u wujūb-iṣ ṣalāt-il jum‘a ‘aynan(فقه)

قزوینی ، محسن بن محمد طاهر، - 1150 قمری
qazvīnī, mohsen ebn-e mohammad tāher (- 1738)