مفاخره اللیل و النهار | mufāxira-tul layl-i wa-n nahār(ادبیات)

ابن غانم ، عبدالسلام بن احمد، - 678 قمری
ebn-e qānem, ‘abd-os-salām ebn-e ahmad(- 1280)


تحریر الایام و اللیالی = تحریر اللیل و النهار | taḥrīr-ul ayyām wa-l layālī = taḥrīr-ul layl wa-n nahār(ریاضیات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


تحریر الایام و اللیالی = تحریر اللیل و النهار | taḥrīr-ul ayyām wa-l layālī = taḥrīr-ul layl wa-n nahār(ریاضیات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


تحریر الایام و اللیالی = تحریر اللیل و النهار | taḥrīr-ul ayyām wa-l layālī = taḥrīr-ul layl wa-n nahār(ریاضیات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


کشف الاستار عن وجه النهار | kašf-ol astār ‘an vajh-en nahār(کلام و اعتقادات)

حسن بن محمد شریف ، ق 13 قمری
hasan ebn-e mohammad šarīf(- 19c)


آداب نماز شب = آداب صلاه اللیل | ādāb-e namāz-e šab = ādāb-o salāt-el layl(آداب و سنن)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 ق
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1627-1698)


استخراج خط نصف النهار و معرفت سمت قبله = تحفه حاتمیه = قبله آفاق | estexrāj-e xatt-e nesf-on-nahār va ma‘refat-e samt-e qeble = tohfe-ye hātamīye = qeble-ye āfāq(هیئت)

گنابادی ، مظفر بن محمد قاسم ، 970؟ - 1031 ؟ قمری
gonābādī, mozaffar ebn-e mohammad qāsem (1563 - 1622)