مفاتیح الغیب فی تفسیر القرآن = تفسیر کبیر = تفسیر فخر رازی | mafātīḥ-ul ġayb fī tafsīr-il qur’ān = tafsīr-i kabīr = tafsīr-i faxr-i rāzī(تفسیر)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad ebn-e ‘omar (1150 - 1210)


مفاتیح الغیب فی تفسیر القرآن = تفسیر کبیر = تفسیر فخر رازی | mafātīḥ-ul ġayb fī tafsīr-il qur’ān = tafsīr-i kabīr = tafsīr-i faxr-i rāzī(تفسیر)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad ebn-e ‘omar (1150 - 1210)


مفاتیح الغیب فی تفسیر القرآن = تفسیر کبیر = تفسیر فخر رازی | mafātīḥ-ul ġayb fī tafsīr-il qur’ān = tafsīr-i kabīr = tafsīr-i faxr-i rāzī(تفسیر)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad ebn-e ‘omar (1150 - 1210)


مفاتیح الغیب فی تفسیر القرآن = تفسیر کبیر = تفسیر فخر رازی | mafātīḥ-ul ġayb fī tafsīr-il qur’ān = tafsīr-i kabīr = tafsīr-i faxr-i rāzī(تفسیر)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad ebn-e ‘omar (1150 - 1210)


التبیان فی تفسیر القرآن (منتخب ) = المنتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجه من کتاب التبیان = مختصر التبیان = التعلیقه علی التبیان فی تفسیر القرآن | /(تفسیر / عربی)تفسیر النعمانی = المحکم و المتشابه = تفسیر القرآن الکریم | tafsīr-un nu‘mānī = al-muḥkam wa-l mutašābih = tafsīr-ul qur‘ān-il karīm(تفسیر)

ابن ابی زینب ، محمد بن ابراهیم ، - 360 ؟ قمری
ebn-e abī zaynab, mohammad-e-bn-e ebrāhīm (- 972)


تفسیر النعمانی = المحکم و المتشابه = تفسیر القرآن الکریم | tafsīr-un nu‘mānī = al-muḥkam wa-l mutašābih = tafsīr-ul qur‘ān-il karīm(تفسیر)

ابن ابی زینب ، محمد بن ابراهیم ، - 360 ؟ قمری
ebn-e abī zaynab, mohammad-e-bn-e ebrāhīm (- 972)


تفسیر العیاشی = تفسیر القرآن الکریم = تفسیر عیاشی | tafsīr-ul ‘ayyāšī = tafsīr-u qur’ān-il karīm = tafsīr-e ‘ayyāšī(تفسیر)

عیاشی ، محمد بن مسعود، - 320 ؟ قمری
‘ayyāšī, mohammad ebn-e mas‘ūd (- 933)


بصائر الایمان فی تفسیر القرآن = دره الصفا فی تفسیر ائمه الهدی | baṣā’ir-ul īmān fī tafsīr-il qur‘ān = durrat-uṣ ṣafā fī tafsīr-i a’immat-il hudā(تفسیر)

؟ دارابی ، صبغه االله بن جعفر، ق 13 قمری
dārābī, sebqat-ol-lāh ebn-e ja‘far (- 19c)


الکشف و البیان فی تفسیر القرآن = تفسیر ثعلبی | al-kašf-u wa-l bayān fī tafsīr-il qur’ān = tafsīr-e sa‘labī(تفسیر)

ثعلبی ، احمد بن محمد، - 427 ؟ قمری
sa‘labī, ahmad ebn-e mohammad(- 1037)