مفاتیح الشفاء | mafātīḥ-uš šifā’(طب)

طبیب مازندرانی ، محمد حسن بن ابوذر، ق 13 قمری
tabīb-e māzandarānī, mohammad hasan ebn-e abūzar(- 19c)


حاشیه الشفاء = شرح الشفاء | ḥāšīyat-uš šifā’ = š.-uš šifā’(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح شرایع الاسلام = شرح مفاتیح | maṣābīḥ-uẓẓalām fī š.-i mafātīḥ-i šarāyi‘-il islām = š.-e mafātīh(فقه)

شبر، عبداالله بن محمد رضا، 1188؟ - 1242 قمری
šobbar,‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā(1774- 1827)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﻊ؛ ﻓﻴﺾ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﻩ ﻣﺮﺗﻀﻲ (۱۰۰۶ - ۱۰۹۱) ﺷﺮﺡ ﻣﺰﺟﻲ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻣﺒﺴﻮﻃﻲ ﺍﺳﺘﺒﺮ ﻛﺘ

مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح شرایع الاسلام = شرح مفاتیح | maṣābīḥ-uẓẓalām fī š.-i mafātīḥ-i šarāyi‘-il islām = š.-e mafātīh(فقه)

شبر، عبداالله بن محمد رضا، 1188؟ - 1242 قمری
šobbar,‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā(1774- 1827)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﻊ؛ ﻓﻴﺾ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﻩ ﻣﺮﺗﻀﻲ (۱۰۰۶ - ۱۰۹۱) ﺷﺮﺡ ﻣﺰﺟﻲ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻣﺒﺴﻮﻃﻲ ﺍﺳﺘﺒﺮ ﻛﺘ

الشفاء | aš-šifā’(منطق ، فلسفه)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


مفتاح الشفاء | meftāh-oš šefā’(طب)

عصاره شوشتری ، فیض االله، ق 11 قمری
‘osāre šoštarī, feyz-ol-lāh(- 17c)


الشفاء | aš-šifā’(منطق ، فلسفه)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


الشفاء | aš-šifā’(منطق ، فلسفه)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


الشفاء | aš-šifā’(منطق ، فلسفه)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


الشفاء | aš-šifā’(منطق ، فلسفه)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)