مفاتیح الاعجاز = شرح گلشن راز | mafātīh-ol e‘jāz = š.-e golšan-e rāz(عرفان و تصوف)

لاهیجی ، محمد بن یحیی ، 840 - 912 قمری
lāhījī, mohammad ebn-e yahyā (1437 - 1507)


مفاتیح الاعجاز = شرح گلشن راز | mafātīh-ol e‘jāz = š.-e golšan-e rāz(عرفان و تصوف)

لاهیجی ، محمد بن یحیی ، 840 - 912 قمری
lāhījī, mohammad ebn-e yahyā (1437 - 1507)


گلشن راز = گلشن الاسرار = گلشن محمودی | golšan-e rāz = golšan-ol asrār = golšan-e mahmūdī(عرفان و تصوف ، شعر)

شبستری ، محمود بن عبدالکریم ، 687 - 720 ؟ قمری
šabestarī,mahmūd ebn-e ‘abd-ol-karīm (1289 - 1321)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۷۱۷ﻕ ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺮﻭﻳﺠﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﻬﺎﺀﺍﻟﺪﻳﻦ ﺫﻛﺮﻳﺎ ﻣﻠﺘﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻱ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ

گلشن راز = گلشن الاسرار = گلشن محمودی | golšan-e rāz = golšan-ol asrār = golšan-e mahmūdī(عرفان و تصوف ، شعر)

شبستری ، محمود بن عبدالکریم ، 687 - 720 ؟ قمری
šabestarī,mahmūd ebn-e ‘abd-ol-karīm (1289 - 1321)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۷۱۷ﻕ ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺮﻭﻳﺠﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﻬﺎﺀﺍﻟﺪﻳﻦ ﺫﻛﺮﻳﺎ ﻣﻠﺘﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻱ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ

گلشن راز = گلشن الاسرار = گلشن محمودی | golšan-e rāz = golšan-ol asrār = golšan-e mahmūdī(عرفان و تصوف ، شعر)

شبستری ، محمود بن عبدالکریم ، 687 - 720 ؟ قمری
šabestarī,mahmūd ebn-e ‘abd-ol-karīm (1289 - 1321)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۷۱۷ﻕ ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺮﻭﻳﺠﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﻬﺎﺀﺍﻟﺪﻳﻦ ﺫﻛﺮﻳﺎ ﻣﻠﺘﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻱ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ

گلشن راز = گلشن الاسرار = گلشن محمودی | golšan-e rāz = golšan-ol asrār = golšan-e mahmūdī(عرفان و تصوف ، شعر)

شبستری ، محمود بن عبدالکریم ، 687 - 720 ؟ قمری
šabestarī,mahmūd ebn-e ‘abd-ol-karīm (1289 - 1321)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۷۱۷ﻕ ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺮﻭﻳﺠﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﻬﺎﺀﺍﻟﺪﻳﻦ ﺫﻛﺮﻳﺎ ﻣﻠﺘﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻱ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ

گلشن علاج و بستان الادویه | golšan-e ‘alāj-e va bostān-ol advīya(طب)

موسوی ، محمد طاهر بن معزالدین ، ق 13 قمری
mūsavī,mohammad tāher ebn-e mo‘ezz-od-dīn(- 19c)

ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ: ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ (۱۲۱۱ - ۱۲۵۰) ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ: ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﮔﻠﺸﻦ ﻋﻼﺝ« ﻛﻪ ﺩﺭ ۱۸ »ﺑﺎﺏ« ﺍﺳﺖ، ?

نهایه الایجاز فی درایه الاعجاز | nihāyat-ul ījāz fī dirāyat-il i‘jāz(بلاغت)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad ebn-e ‘omar (1150 - 1210)


نهایه الایجاز فی درایه الاعجاز | nihāyat-ul ījāz fī dirāyat-il i‘jāz(بلاغت)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad ebn-e ‘omar (1150 - 1210)


شرح گلشن راز | š.-e golšan-e rāz(عرفان و تصوف)