معین الفکر = شرح باب حادیعشر | mo‘īn-ol fikr = š.-e bāb-e hādī-‘ašr(کلام و اعتقادات)

ابن ابی جمهور، محمد بن علی ، 838؟ - 906 ؟ قمری
ebn-e abī-jomhūr, mohammad ebn-e ‘alī(1435 - 1501)


معین الفکر = شرح باب حادیعشر | mo‘īn-ol fikr = š.-e bāb-e hādī-‘ašr(کلام و اعتقادات)

ابن ابی جمهور، محمد بن علی ، 838؟ - 906 ؟ قمری
ebn-e abī-jomhūr, mohammad ebn-e ‘alī(1435 - 1501)


نزهه النظر فی توضیح نخبه الفکر = شرح نخبه الفکر فی مصطلح اهل الاثر | nuzhat-un naẓar fī tawzīḥ-i nuxbat-il fikar = š.-u nuxbat-ul fikar fī muṣṭalaḥ-i ahl-il aṯar(درایه)

ابن حجر عسقلانی ، احمد بن علی ، 733 - 852 قمری
ebn-e hajar-e ‘asqalānī,ahmad ebn-e ‘alī (1333 - 1449)


نزهه النظر فی توضیح نخبه الفکر = شرح نخبه الفکر فی مصطلح اهل الاثر | nuzhat-un naẓar fī tawzīḥ-i nuxbat-il fikar = š.-u nuxbat-ul fikar fī muṣṭalaḥ-i ahl-il aṯar(درایه)

ابن حجر عسقلانی ، احمد بن علی ، 733 - 852 قمری
ebn-e hajar-e ‘asqalānī,ahmad ebn-e ‘alī (1333 - 1449)


حاشیه نزهه النظر فی توضیح نخبه الفکر | ḥāšīyat-u nuzhat-iz naẓar fī tawḍīḥ-i nuxbat-il fikar(درایه)نتیجه الفکر و نخبه النظر | natījat-ul fikar wa nuxba-tun naẓar(کلام و اعتقادات)

مامونی ، ابراهیم بن محمد، ق 11 قمری
ma’mūnī,ebrāhīm ebn-e mohammad(- 17c)


نخبه الفکر فی مصطلح اهل الاثر | nuxbat-ul fikar fī muṣṭalaḥ-i ahl-il aṯar(درایه)

ابن حجر عسقلانی ، احمد بن علی ، 733 - 852 قمری
ebn-e hajar-e ‘asqalānī,ahmad ebn-e ‘alī (1333 - 1449)


نتیجه الفکر و نخبه النظر | natījat-ul fikar wa nuxba-tun naẓar(کلام و اعتقادات)

مامونی ، ابراهیم بن محمد، ق 11 قمری
ma’mūnī,ebrāhīm ebn-e mohammad(- 17c)


نتایج الفکر فی الکشف عن احوال الحجر | natāyij-ul fikar fi-l kašf-i ‘an aḥwāl-il ḥajar(کیمیا)

جلدکی ، علی بن ایدمر، - 762 قمری
jeldakī, ‘alī ebn-e aydamor(- 1361)


نگارستان | negārestān(ادبیات)

معین جوینی ، قرن 8 قمری
mo‘īn-e joveynī (- 14c)