معین الطلبه | mu‘īn-uṭ ṭalaba(اصول فقه)

چهاردهی ، محمد تقی ، ق 13 قمری
Čahārdehī, mohammad taqī (- 19c)


نگارستان | negārestān(ادبیات)

معین جوینی ، قرن 8 قمری
mo‘īn-e joveynī (- 14c)


الاعتقادات | al-e‘teqādāt(کلام و اعتقادات)

معین الدین علی
mo‘īn-od-dīn ‘alī


معرفه الرجال | ma‘rifat-ur rijāl(رجال)

بغدادی ، یحیی بن معین ، 158 - 233 قمری
baqdādī, yahyā ebn-e mo‘īn (776 - 848)


جام گیتی نما | jām-e gītī-namā(فلسفه)

میبدی ، حسین بن معین الدین ، - 911 ؟ قمری
meybodī, hoseyn ebn-e mo‘īn-od-dīn (- 1506)


جام گیتی نما | jām-e gītī-namā(فلسفه)

میبدی ، حسین بن معین الدین ، - 911 ؟ قمری
meybodī, hoseyn ebn-e mo‘īn-od-dīn (- 1506)


الفلسفه (رساله فی ) | falsafa (r.-tun fī)(فلسفه)

شیرازی ، محمد هادی بن معین الدین ، ق 11 قمری
Šīrāzī, mohammad hādī ebn-e mo‘īn-od-dīn (- 17c)


مفتاح الفلاح | meftāh-ol falāh(حدیث)

حسینی آرتیمانی ، معین بن علی ، - 1298 شمسی
hoseynī ārtīmānī, mo‘īn ebn-e ‘alī(- 1919)


شرح آداب البحث | š.-u ādāb-il baḥṯ(منطق)

میبدی ، حسین بن معین الدین ، - 911 ؟ قمری
meybodī, hoseyn ebn-e mo‘īn-od-dīn (- 1506)


کنز الموده | kanz-ol mavadda(فضایل و مناقب)

حسینی آرتیمانی ، معین بن علی ، - 1298 شمسی
hoseynī ārtīmānī, mo‘īn ebn-e ‘alī(- 1919)