معیار العمر و العمل | me‘yār-ol ‘omr va-l ‘amal(اخلاق)

عزلتی خلخالی ، ادهم ، - 1052 قمری
‘ozlatī xalxālī, adham ( - 1643)


معیار الافکار = معیار العرفان | mi‘yār-ul afkār = mi‘yār-ul ‘irfān(منطق)

دشتکی شیرازی ، منصور بن صدرالدین محمد، - 948 قمری
daštakī šīrāzī, mansūr ebn-e sadr-od-dīn mohammad (- 1542)


معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی = معیار اللغه | me‘yār-e jamālī va meftāh-e abū-eshāqī = me‘yār-ol loqa(ادبیات)

شمس فخری اصفهانی ، شمس الدین محمد بن فخر الدین ، ق 8 قمری
šams-e faxrī esfahānī, šams-od-dīn mohammad ebn-e faxr-od-dīn (- 14c)


معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی = معیار اللغه | me‘yār-e jamālī va meftāh-e abū-eshāqī = me‘yār-ol loqa(ادبیات)

شمس فخری اصفهانی ، شمس الدین محمد بن فخر الدین ، ق 8 قمری
šams-e faxrī esfahānī, šams-od-dīn mohammad ebn-e faxr-od-dīn (- 14c)


معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی = معیار اللغه | me‘yār-e jamālī va meftāh-e abū-eshāqī = me‘yār-ol loqa(ادبیات)

شمس فخری اصفهانی ، شمس الدین محمد بن فخر الدین ، ق 8 قمری
šams-e faxrī esfahānī, šams-od-dīn mohammad ebn-e faxr-od-dīn (- 14c)


انباء الغمر فی العمر | inbā’-ul ġumr fi-l ‘umr(تاریخ)

ابن حجر عسقلانی ، احمد بن علی ، 733 - 852 قمری
ebn-e hajar-e ‘asqalānī, ahmad ebn-e ‘alī (1333-1449)


الروض الباسم فی حوادث العمر و التراجم | ar-rawḍ-ul bāsim fī ḥawādiṯ-il ‘umr wa-t tarājim(تاریخ)

ابن وزیر، عبدالباسط بن خلیل ، 844 - 920 قمری
ebn-e vazīr, ‘abd-ol-bāset ebn-e xalīl (1441 - 1515)


انباء الغمر فی انباء العمر (مختصر ذیل ) | inbā’-ul ġumr fī anbā’-il ‘umr (muxtaṣar-u ḏayl)(تاریخ)

حمصی ، احمد بن محمد، - 934 قمری
hemsī, ahmad ebn-e mohammad (- 1528)


معیار الاشعار | me‘yār-ol aš‘ār(ادبیات)

عبدالعلی بن عبدالرحیم ، ق 10 قمری
‘abd-ol-‘alī ebn-e ‘abd-or-rahīm (- 16c)


معیار العقول فی علم الاصول | mi‘yār-ul ‘uqūl fī ‘ilm-il uṣūl(اصول فقه)

یمنی ، احمد بن یحیی ، 775 - 840 قمری
yamanī, ahmad ebn-e yahyā (1374 - 1437)