معیار العقول فی علم الاصول | mi‘yār-ul ‘uqūl fī ‘ilm-il uṣūl(اصول فقه)

یمنی ، احمد بن یحیی ، 775 - 840 قمری
yamanī, ahmad ebn-e yahyā (1374 - 1437)


معیار الافکار = معیار العرفان | mi‘yār-ul afkār = mi‘yār-ul ‘irfān(منطق)

دشتکی شیرازی ، منصور بن صدرالدین محمد، - 948 قمری
daštakī šīrāzī, mansūr ebn-e sadr-od-dīn mohammad (- 1542)


تحفه الاصول لحکمه العقول | tuḥfat-ul usūl li-ḥikmat-il ‘uqūl(کلام و اعتقادات)معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی = معیار اللغه | me‘yār-e jamālī va meftāh-e abū-eshāqī = me‘yār-ol loqa(ادبیات)

شمس فخری اصفهانی ، شمس الدین محمد بن فخر الدین ، ق 8 قمری
šams-e faxrī esfahānī, šams-od-dīn mohammad ebn-e faxr-od-dīn (- 14c)


معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی = معیار اللغه | me‘yār-e jamālī va meftāh-e abū-eshāqī = me‘yār-ol loqa(ادبیات)

شمس فخری اصفهانی ، شمس الدین محمد بن فخر الدین ، ق 8 قمری
šams-e faxrī esfahānī, šams-od-dīn mohammad ebn-e faxr-od-dīn (- 14c)


معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی = معیار اللغه | me‘yār-e jamālī va meftāh-e abū-eshāqī = me‘yār-ol loqa(ادبیات)

شمس فخری اصفهانی ، شمس الدین محمد بن فخر الدین ، ق 8 قمری
šams-e faxrī esfahānī, šams-od-dīn mohammad ebn-e faxr-od-dīn (- 14c)


جواهر العقول فی شرح فرائد الاصول | jawāhir-ul ‘uqūl fī š.-i farā’id-il usūl(اصول فقه)

اشکوری ، ابوالقاسم بن معصوم ، - 1325 قمری
eškavarī, ab-ol-qāsem ebn-e ma‘sūm (- 1907)


نهایه العقول فی درایه الاصول | nihāyat-ul ‘uqūl fī dirāyat-il uṣūl(کلام و اعتقادات)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad ebn-e ‘omar (1150 - 1210)


نخبه العقول فی علم الاصول = سبع المثانی | nuxbat-ul ‘uqūl fī ‘ilm-il uṣūl = sab‘-ul maṯānī(اصول فقه)

کشفی ، جعفر بن ابی اسحاق ، 1189 - 1267 قمری
kašfī, ja‘far ebn-e abī-eshāq (1775 - 1851)


نخبه العقول فی علم الاصول = سبع المثانی | nuxbat-ul ‘uqūl fī ‘ilm-il uṣūl = sab‘-ul maṯānī(اصول فقه)

کشفی ، جعفر بن ابی اسحاق ، 1189 - 1267 قمری
kašfī, ja‘far ebn-e abī-eshāq (1775 - 1851)