معما = دستور معما = معمیات = معما نامه = کتاب المعما | mo‘ammā = dastūr-e mo‘ammā = mo‘ammayāt = mo‘ammā-nāme = k.-ol mo‘ammā(معما)

حسینی نیشابوری ، حسین بن محمد، - 904 قمری
hoseynī neyšābūrī, hoseyn ebn-e mohammad (- 1499)


لغزها و معمیات = الغاز و معمیات | loqaz-hā va mo‘ammīyāt = alqāz va mo‘ammīyāt(معما)

آرانی کاشانی ، محمد علی بن محمد حسن ، 1177 - 1244 قمری
ārānī kāšānī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad hasan (1764 - 1829)

ﻣﻌﻤﺎﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﻤﺎﺀ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ، ﺍﺣﻤﺪ، ﻋﻠﻲ، ﺁﺩﻳﻨﻪ، ﺍﻟﻬﺎﻡ، ﺍﺑﻞ، ﻭ ﺟﺰ ﺁﻥ. ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭ?

معما = دستور معما = معمیات = معما نامه = کتاب المعما | mo‘ammā = dastūr-e mo‘ammā = mo‘ammayāt = mo‘ammā-nāme = k.-ol mo‘ammā(معما)

حسینی نیشابوری ، حسین بن محمد، - 904 قمری
hoseynī neyšābūrī, hoseyn ebn-e mohammad (- 1499)


معمیات | mo‘ammayāt(معما)

اصفهانی ، محمد رضا، ق 12 قمری
esfahānī, mohammad rezā (- 18c)


معمیات = مجمع الاسماء | mo‘ammayāt = majma‘-ol asmā’(معما)

شاملو، عباسقلی بن حسن ، ق 12 قمری
Šāmlū,‘abbās-qolī ebn-e hasan(- 18c)


معما = دستور معما = معمیات = معما نامه = کتاب المعما | mo‘ammā = dastūr-e mo‘ammā = mo‘ammayāt = mo‘ammā-nāme = k.-ol mo‘ammā(معما)

حسینی نیشابوری ، حسین بن محمد، - 904 قمری
hoseynī neyšābūrī, hoseyn ebn-e mohammad (- 1499)


معما = دستور معما = معمیات = معما نامه = کتاب المعما | mo‘ammā = dastūr-e mo‘ammā = mo‘ammayāt = mo‘ammā-nāme = k.-ol mo‘ammā(معما)

حسینی نیشابوری ، حسین بن محمد، - 904 قمری
hoseynī neyšābūrī, hoseyn ebn-e mohammad (- 1499)