معمای منظوم | mo‘ammā-ye manzūm(معما، شعر)معمای منظوم | mo‘ammā-ye manzūm(معما، شعر)معمای منظوم | mo‘ammā-ye manzūm(معما، شعر)معمای منظوم | mo‘ammā-ye manzūm(معما، شعر)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī (- 1505)


معمای منظوم | mo‘ammā-ye manzūm(معما، شعر)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī (- 1505)


معمای منظوم | mo‘ammā-ye manzūm(معما)

حقیری هروی ، احمد بن نظام الدین ، - 942 قمری
haqīrī heravī, ahmad ebn-e nezām-od-dīn (- 1536)


متشابهات القرآن | mutašābihāt-ul qur’ān(علوم قرآن ، شعر)

محمد سعید
mohammad sa‘īd

ﻣﻨﻈﻮﻣ ﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻣﻔﺼﻞ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺗﺮﺟﻤ ﻪﺍﻱ ﻣﻨﻈﻮﻡ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻟﻪ »ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ« ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺩ ﺑﻦ

طب منظوم = ده پند ارسطو = منظومه طبی = نصایح حکماء فی الحکمه = رساله منظوم طب | tebb-e manzūm = dah pand-e arastū = manzūme-ye tebbī = nasāyeh-e hokamā’ fe-l hekma = r. manzūm-e tebb(طب ، شعر)

بزرگمهر
bozorgmehr


شرح دستور معمای نیشابوری = شرح رکنی | š.-e dastūr-e mo‘ammā-ye neyšābūrī = š.-e roknī(معما)

رکنای نیشابوری ، صادق ، ق 10 قمری
roknā-ye neyšābūrī، sādeq (- 16c)


نود و نه نام خدای = معمای اسماء الحسنی | navad va noh nām-e xodāy = mo‘ammā-ye asmā’-ol hosnā(معما، شعر، اسماء االله)

حسینی نیشابوری ، حسین بن محمد، - 904 قمری
hoseynī neyšābūrī, hoseyn ebn-e mohammad (- 1499)