معرفه هیئه الافلاک | ma‘refa-to hiy’at-il aflāk(هیئت)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


حاشیه تشریح الافلاک | ḥāšīyat-u tašrīḥ-il aflāk(هیئت)حاشیه تشریح الافلاک | ḥāšīyat-u tašrīḥ-il aflāk(هیئت)شرح تشریح الافلاک | š.-u tašrīḥ-il-aflāk(هیئت)

شریف کاشانی ، فضل االله بن محمد، ق 11 قمری
šarīf kāšānī, fazl-ol-lāh ebn-e mohammad (- 17c)


شرح حدیث «لولاک لماخلقت الافلاک » | š.-u ḥadīṯ-i «law lāk lamā xalaqt-ul-aflāk»(حدیث)تشریح الافلاک | tašrīḥ-ul aflāk(هیات)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


تشریح الافلاک | tašrīḥ-ul aflāk(هیات)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


تشریح الافلاک | tašrīḥ-ul aflāk(هیات)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


تشریح الافلاک | tašrīḥ-ul aflāk(هیات)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


تشریح الافلاک | tašrīḥ-ul aflāk(هیات)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)