معرفه الوقت و القبله = رساله فی القبله = الوقت و القبله | ma‘refa-tol waqt-i wa-l qibla = r.-tun fi-l qibla = al- waqt wa-l qibla(فقه)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


جهه القبله = معرفه القبله = تحقیق جهه القبله | jahat-ul qibla = ma‘rifat-ul qibla = taḥqīq-u jahat-il qibla(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


جهه القبله = معرفه القبله = تحقیق جهه القبله | jahat-ul qibla = ma‘rifat-ul qibla = taḥqīq-u jahat-il qibla(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


جهه القبله = معرفه القبله = تحقیق جهه القبله | jahat-ul qibla = ma‘rifat-ul qibla = taḥqīq-u jahat-il qibla(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


جهه القبله = معرفه القبله = تحقیق جهه القبله | jahat-ul qibla = ma‘rifat-ul qibla = taḥqīq-u jahat-il qibla(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


جهه القبله = معرفه القبله = تحقیق جهه القبله | jahat-ul qibla = ma‘rifat-ul qibla = taḥqīq-u jahat-il qibla(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


معرفه القبله = القبله | ma‘rifat-ul qibla = al-qibla(هیئت ، فقه)

دشتکی شیرازی ، منصور بن صدرالدین محمد، - 948 قمری
daštakī šīrāzī, mansūr ebn-e sadr-od-dīn mohammad(- 1542)


القبله = استحباب التیاسر عن القبله = تیاسر القبله = استحباب التیاسر لاهل العراق | al-qibla = istiḥbāb-ut tayāsir ‘an-il qibla = tayāsur-il qibla = istiḥbāb-ut tayāsur li-ahl-il ‘irāq(فقه)

محقق حلی ، جعفر بن حسن ، 602 - 676 قمری
mohaqqeq-e hellī, ja‘far ebn-e hasan (1206 - 1278)


ازاحه العله فی معرفه القبله | izāḥat-ul-‘illa fī ma‘rifat-il-qibla(فقه)

شاذان قمی ، ق ٦ قمری
šāzān-e qomī ( - 12c)


ازاحه العله فی معرفه القبله | izāḥat-ul-‘illa fī ma‘rifat-il-qibla(فقه)

شاذان قمی ، ق ٦ قمری
šāzān-e qomī ( - 12c)