معرفه النفس = شرح حدیث من عرف نفسه | ma‘rifat-un nafs = š.-e hadīs-e man ‘araf-a nafs-a-h(شرح حدیث)

صفار، احمد بن محمد، ق 13 قمری
saffār, ahmad ebn-e mohammad(- 19c)


علم النفس = معرفه النفس الناطقه و احوالها | ‘ilm-un nafs = ma‘rifat-un nafs-in nāṭiqa wa aḥwāl-i- hā(فلسفه)

؟ ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


شرح حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه » | š.-u ḥadīṯ-i «man ‘arafa nafash faqad ‘arafa rabbah»(شرح حدیث)شرح حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه » | š.-u ḥadīṯ-i «man ‘arafa nafash faqad ‘arafa rabbah»(شرح حدیث)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


شرح حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه » | š.-u ḥadīṯ-i «man ‘arafa nafash faqad ‘arafa rabbah»(شرح حدیث)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


معرفه النفس | ma‘refa-ton nafs(اخلاق)قبس المقتبس = شرح حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه » | qabas-ul muqtabis = š.-u ḥadīṯ-i «man ‘arafa nafs-ah faqad ‘arafa rabb-ah»(حدیث)

کاشانی ، حبیب االله بن علی مدد، 1262 - 1340 قمری
kāšānī, habīb-ol-lāh ebn-e ‘alī madad (1846 - 1922)


العوالم الخمس الکلیه = شرح حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه » | al-‘awālim-ul xams-ul kullīya = š.-u ḥadīṯ-i «man ‘arafa nafs-a-h faqad ‘arafa rabb-a-h»(شرح حدیث ، عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


شرح حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه » = المعارف الالهیه | š.-u ḥadīṯ-i «man ‘arafa nafash faqad ‘arafa rabbah» = al-ma‘ārif-ul ilāhīyya(شرح حدیث)

علوی عاملی ، احمد بن زین العابدین ، - 1054 قمری
‘alavī ‘āmelī, ahmad ebn-e zayn-ol-‘ābedīn (- 1645)


معرفه النفس و احوال المعاد | ma‘rifat-un nafs wa aḥwāl-ul ma‘ād(فلسفه)