معانی (علم ... ) | ma‘ānī (‘elm-e ... )(معانی بیان)التنصیص علی معانی التمحیص = سر التمحیص | at-tanṣīṣ ‘alā ma‘āni-t tamḥīṣ = sirr-ut tamḥīṣ(معانی بیان)

فاضل هندی ، محمد بن حسن ، 1062 - 1137 قمری
fāzel-e hendī, mohammad ebn-e hasan (1652 - 1725)


معانی افعال الصلاه = ترجمه الصلاه فی بیان معانی افعالها و اقوالها | ma‘ānī af‘āl-iṣṣalāt = t.-uṣṣalāt fī bayān-i ma‘ānī af‘āl- i-hā wa aqwāl-i-hā(فقه)

ابن فهد حلی ، احمد بن محمد، 757؟ - 841 قمری
ebn-e fahad-e hellī, ahmad ebn-e mohammad (1357 - 1438)


معانی افعال الصلاه = ترجمه الصلاه فی بیان معانی افعالها و اقوالها | ma‘ānī af‘āl-iṣṣalāt = t.-uṣṣalāt fī bayān-i ma‘ānī af‘āl- i-hā wa aqwāl-i-hā(فقه)

ابن فهد حلی ، احمد بن محمد، 757؟ - 841 قمری
ebn-e fahad-e hellī, ahmad ebn-e mohammad (1357 - 1438)


الاستعاره | al-isti‘āra(معانی بیان)الاستعاره | al-isti‘āra(معانی بیان)المعانی و البیان | al-ma‘āni wa-l bayān(معانی بیان)المجمع الثالث فی خلاصه علم البدیع | al-majma‘-uṯṯāliṯ fī xulāṣat-i ‘ilm-il badī‘(معانی بیان)شرح مفتاح العلوم | š.-u miftāḥ-il-‘ulūm(معانی بیان)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


شرح مفتاح العلوم | š.-u miftāḥ-il-‘ulūm(معانی بیان)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)