دیوان مشتاق | d.-e moštāq(شعر)

مشتاق اصفهانی ، میر علی ، 1101 - 1171 قمری
moštāq-e esfahānī, mīr ‘alī (1690 - 1758)


مشتاق الطالبین | moštāq-ot tālebīn(عرفان و تصوف)

صوفی بخاری ، محمد صابر بن محمد یعقوب ، ق 13 قمری
sūfī boxārī, mohammad sāber ebn-e mohammad ya‘qūb (- 19c)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۱۲۵۰ﻕ ﺩﺭ ﺳﻴﺮ ﻭ ﺳﻠﻮﻙ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﺕ ﺳﺎﻟﻚ ﻛﻪ ﻫﻔﺖ ﺍﺳﺖ (ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻔﺖ ﻣﻘﺎﻡ ﺳﺎﻟﻚ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻼﻕ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﮔ?

کفایه الطالبین = فهام الطالبین | kifāyat-ut ṭālibīn = fahhām-uṭṭālibīn(اصول فقه)

اندرمانی ، ملامحمود، ق 14 قمری
andarmānī, mollā-mahmūd(- 20c)


سیر الطالبین = اسرار الطالبین | seyr-ot-tālebīn = asrār-ot-tālebīn(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


منهاج الطالبین و عمده المفتین = منهاج الطالبین فی مختصر المحرر | minhāj-uṭṭālibīn wa ‘umdat-ul muftīn = minhāj- uṭṭālibīn fī muxtaṣar-il muḥarrir(فقه)

نووی ، یحیی بن شرف ، 631 - 676 قمری
navavī, yahyā ebn-e šaraf (1234 - 1278)


تحفه الطالبین | tohfat-ot tālebīn(تجوید)نجاه الطالبین | nejāt-ot tālebīn(مواعظ)

غلامعلی بن ابو جعفر
qolām ‘alī ebn-e abū ja‘far


انیس الطالبین | anīs-ot tālebīn(اخلاق)

فارس ، محمد بن محمود، ق 11 قمری
fārs, mohammad-e bn-e mahmūd (- 17c)


حاشیه شرح منهاج الطالبین | ḥāšīyat-u š.-i minhāj-iṭ ṭālibīn(فقه)

شهاب الدین بن عبدالحی ، قمری
šahāb-od-dīn ebn-e ‘abd-ol-hayy


هدایه الطالبین | hedāya-tot tālebīn(طب)

ضیاء الاطباء، حیدر علی بن محمد علی بیگ ، قرن 14 قمری
zīyā’-ol-atebbā’, heydar ‘alī ebn-e mohammad ‘alī beyg(- 20c)