مشارب الاذواق = شرح قصیده خمریه ابن فارض = شرح قصیده میمیه ابن فارض | mašāreb-ol azvāq = š.-e qasīde-ye xamrīye-ye ebn-e fārez = š.-e qasīde-ye mīmīye-ye ebn-e fārez(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺨﻤﺮﻳﺔ = ﻗﺼﻴﺪﻩ ﻣﻴﻤﻴﻪ؛ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺽ، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ (۵۷۶ - ۶۳۲ﻕ) ﻗﺎﺿﻲ ﻧﻮﺭﺍﷲ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴ??

القصیده الخمریه = قصیده میمیه | al-qaṣīda-tul xamrīyya = qasīda-ye mīmīyye(عرفان و تصوف ، شعر)

ابن فارض ، عمر بن علی ، 576 - 632 قمری
ebn-e fārez, ‘omar ebn-e ‘alī (1181 - 1235)


القصیده الخمریه = قصیده میمیه | al-qaṣīda-tul xamrīyya = qasīda-ye mīmīyye(عرفان و تصوف ، شعر)

ابن فارض ، عمر بن علی ، 576 - 632 قمری
ebn-e fārez, ‘omar ebn-e ‘alī (1181 - 1235)


لوامع انوار الکشف و الشهود علی قلوب ارباب الذوق و الجود = شرح خمریه ابن فارض = شرح قصیده میمیه فارضیه | lavāme‘-o anvār-el kašf va-š šohūd ‘alā qolūb-e arbāb- ez zowq va-l jūd = š.-e xamrīye-ye ebn-e fārez = š.-e qasīde-ye mīmīye-ye fārezīyye(عرفان و تصوف ، شعر)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺨﻤﺮﻳﺔ = ﻗﺼﻴﺪﻩ ﻣﻴﻤﻴﻪ؛ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺽ، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ (۵۷۶ - ۶۳۲) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۸۷۵ﻕ ﺷﺮﺣﻲ ﺍﺩﺑﻲ ﻭ ﻋ??

لوامع انوار الکشف و الشهود علی قلوب ارباب الذوق و الجود = شرح خمریه ابن فارض = شرح قصیده میمیه فارضیه | lavāme‘-o anvār-el kašf va-š šohūd ‘alā qolūb-e arbāb- ez zowq va-l jūd = š.-e xamrīye-ye ebn-e fārez = š.-e qasīde-ye mīmīye-ye fārezīyye(عرفان و تصوف ، شعر)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺨﻤﺮﻳﺔ = ﻗﺼﻴﺪﻩ ﻣﻴﻤﻴﻪ؛ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺽ، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ (۵۷۶ - ۶۳۲) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۸۷۵ﻕ ﺷﺮﺣﻲ ﺍﺩﺑﻲ ﻭ ﻋ??

لوامع انوار الکشف و الشهود علی قلوب ارباب الذوق و الجود = شرح خمریه ابن فارض = شرح قصیده میمیه فارضیه | lavāme‘-o anvār-el kašf va-š šohūd ‘alā qolūb-e arbāb- ez zowq va-l jūd = š.-e xamrīye-ye ebn-e fārez = š.-e qasīde-ye mīmīye-ye fārezīyye(عرفان و تصوف ، شعر)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺨﻤﺮﻳﺔ = ﻗﺼﻴﺪﻩ ﻣﻴﻤﻴﻪ؛ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺽ، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ (۵۷۶ - ۶۳۲) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۸۷۵ﻕ ﺷﺮﺣﻲ ﺍﺩﺑﻲ ﻭ ﻋ??

لوامع انوار الکشف و الشهود علی قلوب ارباب الذوق و الجود = شرح خمریه ابن فارض = شرح قصیده میمیه فارضیه | lavāme‘-o anvār-el kašf va-š šohūd ‘alā qolūb-e arbāb- ez zowq va-l jūd = š.-e xamrīye-ye ebn-e fārez = š.-e qasīde-ye mīmīye-ye fārezīyye(عرفان و تصوف ، شعر)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺨﻤﺮﻳﺔ = ﻗﺼﻴﺪﻩ ﻣﻴﻤﻴﻪ؛ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺽ، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ (۵۷۶ - ۶۳۲) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۸۷۵ﻕ ﺷﺮﺣﻲ ﺍﺩﺑﻲ ﻭ ﻋ??

لوامع انوار الکشف و الشهود علی قلوب ارباب الذوق و الجود = شرح خمریه ابن فارض = شرح قصیده میمیه فارضیه | lavāme‘-o anvār-el kašf va-š šohūd ‘alā qolūb-e arbāb- ez zowq va-l jūd = š.-e xamrīye-ye ebn-e fārez = š.-e qasīde-ye mīmīye-ye fārezīyye(عرفان و تصوف ، شعر)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺨﻤﺮﻳﺔ = ﻗﺼﻴﺪﻩ ﻣﻴﻤﻴﻪ؛ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺽ، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ (۵۷۶ - ۶۳۲) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۸۷۵ﻕ ﺷﺮﺣﻲ ﺍﺩﺑﻲ ﻭ ﻋ??

لوامع انوار الکشف و الشهود علی قلوب ارباب الذوق و الجود = شرح خمریه ابن فارض = شرح قصیده میمیه فارضیه | lavāme‘-o anvār-el kašf va-š šohūd ‘alā qolūb-e arbāb- ez zowq va-l jūd = š.-e xamrīye-ye ebn-e fārez = š.-e qasīde-ye mīmīye-ye fārezīyye(عرفان و تصوف ، شعر)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺨﻤﺮﻳﺔ = ﻗﺼﻴﺪﻩ ﻣﻴﻤﻴﻪ؛ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺽ، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ (۵۷۶ - ۶۳۲) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۸۷۵ﻕ ﺷﺮﺣﻲ ﺍﺩﺑﻲ ﻭ ﻋ??

شرح نظم الدرر = شرح قصیده تائیه ابن فارض | š.-u naẓm-id-durar = š.-u qaṣīdat-i tā’īyyat-i ibn-i fāriḍ(عرفان و تصوف)