مسلسلات الطرثیثی و حدیث الضب | musalsalāt-uṭ ṭarṯīṯī wa ḥadīṯ-u۷ ۷ab(حدیث)

طریثیثی ، احمد بن علی ، - 497 قمری
taraysīsī, ahmad ebn-e ‘alī (- 1104)

ﺍﺣﺎﺩﻳﺜﻲ ﺍﺳﺖ ﻧﺒﻮﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﺜﻴﺜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﻛﺮﻡ (ﺹ) ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻗﺼﻪ ﺳﻮﺳﻤﺎﺭ ﺍﻋ??

احادیث مسلسلات | ahādīs-e mosalsalāt(حدیث)

اصفهانی ، اسماعیل بن محمد، 457 - 535 قمری
esfahānī, esmā‘īl-e-bn-e mohammad (1066 - 1141)


حدیث البساط (ترجمه ) = حدیث الغمامه = حدیث السحابه | hadīṯ-ul basāṭ (t.) = hadīṯ-ul ġamāma = hadīṯ-us saḥāba(حدیث)

فصیح تبریزی ، محمد
fasīh-e tabrīzī, mohammad


شرح حدیث النفس = حدیث الکمیل | š.-u ḥadīṯ-in-nafs = ḥadīṯ-ul-kumayl(شرح حدیث)

حسینی عسکری ، علی بن ابوالقاسم ، ق 12 قمری
hoseynī ‘askarī, ‘alī ebn-e ab-ol-qāsem (- 18c)


شرح اربعون حدیثا = چهل حدیث = اربعین حدیث | š.-e arba‘ūn hadīsā = čehel hadīs = arba‘īn hadīs(شرح حدیث)شرح اربعون حدیثا = چهل حدیث = اربعین حدیث | š.-e arba‘ūn hadīsā = čehel hadīs = arba‘īn hadīs(شرح حدیث)شرح حدیث «هل رایت رجلا» = شرح حدیث «انا الطین » | š.-u ḥadīṯ-i «hal ra’ayt-a rajul-an» = š.-u ḥadīṯ-i «an- aṭ-ṭīn»(فلسفه ، شرح حدیث)

نوری ، علی بن جمشید، - 1246 قمری
nūrī, ‘alī ebn-e jamšīd (- 1831)


شرح حدیث «هل رایت رجلا» = شرح حدیث «انا الطین » | š.-u ḥadīṯ-i «hal ra’ayt-a rajul-an» = š.-u ḥadīṯ-i «an- aṭ-ṭīn»(فلسفه ، شرح حدیث)

نوری ، علی بن جمشید، - 1246 قمری
nūrī, ‘alī ebn-e jamšīd (- 1831)


شرح حدیث «هل رایت رجلا» = شرح حدیث «انا الطین » | š.-u ḥadīṯ-i «hal ra’ayt-a rajul-an» = š.-u ḥadīṯ-i «an- aṭ-ṭīn»(فلسفه ، شرح حدیث)

نوری ، علی بن جمشید، - 1246 قمری
nūrī, ‘alī ebn-e jamšīd (- 1831)


حدیث (ترجمه یک حدیث ) | hadīs (t.-ye yek hadīs)(شرح حدیث)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)