مستدرک الوافی = منتخب بحار الانوار | mustadrak-ul wāfī = mn.-u biḥār-il anwār(حدیث)

مومن کاشانی ، محمد هادی بن مرتضی ، ق 12 قمری
mo’men-e kāšānī, mohammad hādī ebn-e mortazā (- 18c)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺪﺭﺭ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺍﻻﻃﻬﺎﺭ؛ ﻣﺠﻠﺴﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ (۱۰۳۷ - ۱۱۱۰) ﺗﻬﺬ

منتخب بحار الانوار (احتجاجات ) | mn.-u biḥār-il anwār (iḥtijājāt)(حدیث)بحار الانوار (منتخب ) | biḥār-ul anwār (mn.)(حدیث)

فراهانی ، رضا قلی بن حسین قلی ، ق 14 قمری
farāhānī, rezā qolī ebn-e hoseyn qolī (- 20c)


بحار الانوار الجامعه لدرر الاخبار الائمه الاطهار (ترجمه ) | biḥār-ul anwār-il jāmi‘a li-durar-il axbār-il a’immat-il aṭhār (t.)(حدیث)ملخص بحار الانوار | mulaxxaṣ-ul biḥār-il anwār(حدیث)

دنبلی خوئی ، ابراهیم بن حسین ، 1247 - 1325 قمری
dombalī-ye xūīī, ebrāhīm ebn-e hoseyn (1832 - 1907)


ملخص بحار الانوار | mulaxxaṣ-ul biḥār-il anwār(حدیث)

دنبلی خوئی ، ابراهیم بن حسین ، 1247 - 1325 قمری
dombalī-ye xūīī, ebrāhīm ebn-e hoseyn (1832 - 1907)


انوار حسینی = ترجمه بحار الانوار | anvār-e hoseynī = t.-ye bahār-ol anvār(حدیث)

محمد حسین غلام ، ق 12 قمری
mohammad hoseyn qolām (- 18c)


درر البحار المصطفی من بحار الانوار | durar-ul biḥār-il muṣṭafā min biḥār-il anwār(حدیث)

کاشانی ، محمد بن مرتضی ، - 1115 ؟ قمری
kāšānī, mohammad ebn-e morteza (- 1704)


الانوار النعمانیه (منتخب ) | al-anwār-un nu‘mānīya (mn.)(اخلاق)فهرست بحار الانوار | fihrist-u bihār-ul anwār(فهرست)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)