مسالک الهدایه | masālik-ul hidāya(کلام و اعتقادات)

منجم شیرازی ، احمد بن محمد، ق 14 قمری
monajjem-e šīrāzī,ahmad ebn-e mohammad(- 20c)

ﻣﺘﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺨﺘﺼﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﺴﺖ »ﻣﺴﻠﻚ« ﺩﺭ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳ ﻪﻫﺎﻱ ﻋﻘﻠﻲ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ??

الهدایه = کتاب الهدایه = تاریخ الائمه = الهدایه الکبری = اصل حسین بن حمدان الجنبلانی | al-hidāya = k.-ul hidāya = tārīx-ul a’imma = al-hidāya- tul kubrā = aṣl-u ḥusayn-i bn-i ḥamdān-il junbalānī(حدیث ، تاریخ معصومین)

خصیبی ، حسین بن حمدان ، - 358 قمری
xosaybī , hoseyn ebn-e hamdān(- 970)


الهدایه = کتاب الهدایه = تاریخ الائمه = الهدایه الکبری = اصل حسین بن حمدان الجنبلانی | al-hidāya = k.-ul hidāya = tārīx-ul a’imma = al-hidāya- tul kubrā = aṣl-u ḥusayn-i bn-i ḥamdān-il junbalānī(حدیث ، تاریخ معصومین)

خصیبی ، حسین بن حمدان ، - 358 قمری
xosaybī , hoseyn ebn-e hamdān(- 970)


الهدایه = کتاب الهدایه = تاریخ الائمه = الهدایه الکبری = اصل حسین بن حمدان الجنبلانی | al-hidāya = k.-ul hidāya = tārīx-ul a’imma = al-hidāya- tul kubrā = aṣl-u ḥusayn-i bn-i ḥamdān-il junbalānī(حدیث ، تاریخ معصومین)

خصیبی ، حسین بن حمدان ، - 358 قمری
xosaybī , hoseyn ebn-e hamdān(- 970)


نور ساطع = ترجمه بدایه الهدایه = شرح بدایه الهدایه | nūr-e sāte‘ = t.-ye bedāyat-ol hedāya = š.-e bedāyat-ol hedāya(فقه)

کشمیری ، محمد مراد بن محمد صادق ، ق 11 قمری
kešmīrī, mohammad morād ebn-e mohammad sādeq (- 17c)


نور ساطع = ترجمه بدایه الهدایه = شرح بدایه الهدایه | nūr-e sāte‘ = t.-ye bedāyat-ol hedāya = š.-e bedāyat-ol hedāya(فقه)

کشمیری ، محمد مراد بن محمد صادق ، ق 11 قمری
kešmīrī, mohammad morād ebn-e mohammad sādeq (- 17c)


مسالک و ممالک | masālek va mamālek(جغرافیا)

گرگانی ، صاعد بن علی ، - 881 قمری
gorgānī, sā‘ed ebn-e ‘alī (- 1477)

ﺩﺭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﻫﻔ ﺖﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻃﻮﻝ ﻭ ﻋﺮﺽ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺑﻼﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﻛﻮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺟﺰ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺣﻜﺎﻳﺎﺗﻲ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ،

معارج الاحکام فی شرح شرایع الاسلام و مسالک الافهام | ma‘ārij-ul aḥkām fī š.-i šarāyi‘-ul islām wa masālik-ul afhām(فقه ، رجال)

قزوینی ، حسین بن محمد ابراهیم ، 1126؟ - 1208 قمری
qazvīnī, hoseyn ebn-e mohammad ebrāhīm (1714 - 1794)


معارج الاحکام فی شرح شرایع الاسلام و مسالک الافهام | ma‘ārij-ul aḥkām fī š.-i šarāyi‘-ul islām wa masālik-ul afhām(فقه ، رجال)

قزوینی ، حسین بن محمد ابراهیم ، 1126؟ - 1208 قمری
qazvīnī, hoseyn ebn-e mohammad ebrāhīm (1714 - 1794)


معارج الاحکام فی شرح شرایع الاسلام و مسالک الافهام | ma‘ārij-ul aḥkām fī š.-i šarāyi‘-ul islām wa masālik-ul afhām(فقه ، رجال)

قزوینی ، حسین بن محمد ابراهیم ، 1126؟ - 1208 قمری
qazvīnī, hoseyn ebn-e mohammad ebrāhīm (1714 - 1794)