مسائل الخلاف مع الکل فی الفقه = الخلاف فی الاحکام | masā’il-ul xilāf ma‘-al kull-i fi-l fiqh = al-xilāf fi-l aḥkām(فقه)

شیخ طوسی ، محمد بن حسن ، 385 - 460 قمری
šayx-e tūsī, mohammad ebn-e hasan (996 - 1069)

ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻳﺎ ﺧﻼﻓﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧ ﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻓﻘﻪ ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯ??

مسائل الخلاف مع الکل فی الفقه = الخلاف فی الاحکام | masā’il-ul xilāf ma‘-al kull-i fi-l fiqh = al-xilāf fi-l aḥkām(فقه)

شیخ طوسی ، محمد بن حسن ، 385 - 460 قمری
šayx-e tūsī, mohammad ebn-e hasan (996 - 1069)

ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻳﺎ ﺧﻼﻓﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧ ﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻓﻘﻪ ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯ??

مسائل الخلاف مع الکل فی الفقه = الخلاف فی الاحکام | masā’il-ul xilāf ma‘-al kull-i fi-l fiqh = al-xilāf fi-l aḥkām(فقه)

شیخ طوسی ، محمد بن حسن ، 385 - 460 قمری
šayx-e tūsī, mohammad ebn-e hasan (996 - 1069)

ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻳﺎ ﺧﻼﻓﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧ ﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻓﻘﻪ ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯ??

مسائل الخلاف مع الکل فی الفقه = الخلاف فی الاحکام | masā’il-ul xilāf ma‘-al kull-i fi-l fiqh = al-xilāf fi-l aḥkām(فقه)

شیخ طوسی ، محمد بن حسن ، 385 - 460 قمری
šayx-e tūsī, mohammad ebn-e hasan (996 - 1069)

ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻳﺎ ﺧﻼﻓﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧ ﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻓﻘﻪ ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯ??

مسائل الخلاف مع الکل فی الفقه = الخلاف فی الاحکام | masā’il-ul xilāf ma‘-al kull-i fi-l fiqh = al-xilāf fi-l aḥkām(فقه)

شیخ طوسی ، محمد بن حسن ، 385 - 460 قمری
šayx-e tūsī, mohammad ebn-e hasan (996 - 1069)

ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻳﺎ ﺧﻼﻓﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧ ﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻓﻘﻪ ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯ??

المغنی فی رووس مسائل الخلاف بین الامام الناصر للحق و سائر فقهاء اهل البیت | al-muġnī fī ru’ūs-i masā’il-il xilāf bayn-al imām al- nāṣir li-l-ḥaq w sā’ir-i fuqahā’-i ahl-il bayt(فقه)

دیلمی ، علی بن ابی جعفر، ق 7 قمری
deylamī, ‘alī ebn-e abī ja‘far (- 13c)


المراد من علم الخلاف ماذا | al-murād min ‘ilm-il xilāf mā۵ā()منهاج الهدایه و الانصاف لرد الاحتجاج بروایه اهل الخلاف | minhāj-ul hidāya wa-l inṣāf li-radd-il iḥtijāj bi-riwāyat- i ahl-il xilāf(درایه)

حسینی جعفری ، حسین بن حسن ، ق 10 قمری
hoseynī ja‘farī, hoseyn ebn-e hasan(- 16c)


جامع المعارف و الاحکام = جامع الاحکام = جامع الشرایع و الاحکام = جامع الاخبار = جامع الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام | jāmi‘-ul ma‘ārif wa-l aḥkām = jāmi‘-ul aḥkām = jāmi‘- uš šarāyi‘ wa-l aḥkām(فقه ، حدیث)

شبر، عبداالله بن محمد رضا، 1188؟ - 1242 قمری
šobbar, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā (1774 - 1827)


زبد الفقه = الزبده فی الفقه الشافعی = نظم زبد الاحکام | zabad-ul fiqh = az-zubda fi-l fiqh-iš šāfi‘ī = naẓm-u zabad-il aḥkām(فقه ، شعر)

زفتاوی ، ابراهیم بن محمد، - 957 قمری
zeftāvī, ebrāhīm ebn-e mohammad (- 1550)