مسائل اصولیه و شرعیه | masā’il-un uṣūlīya wa šar‘īyya(فقه ، اصول فقه)

بهکلی ، علی بن عبدالرحمن
behkolī, ‘alī ben ‘abd-or-rahmān

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﻭ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﺭ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ.

حاشیه اصولیه | ḥāšīyat-un uṣūlīya(اصول فقه)فقهیه و اصولیه | feqhīye va osūlīyye(فقه ، اصول فقه)

موسوی ، نصراالله بن احمد، ق 13 قمری
mūsavī, nasr-ol-lāh ebn-e ahmad (- 19c)


رساله عملیه = معرفت احکام شرعیه | r.-ye ‘amalīyya = ma‘refat-e ahkām-e šar‘īyya(فقه)

محقق سبزواری ، محمد باقر بن محمد مومن ، 1017 - 1090 قمری
mohaqqeq-e sabzevārī, mohammad bāqer ebn-e mohammad mo’men (1609 - 1679)


فوائد اصولیه | fawā’id-un uṣūlīya(اصول فقه)

آرانی کاشانی ، محمد علی بن محمد مهدی ، 1250 - 1325 قمری
ārānī kāšānī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad mahdī (1835 - 1907)


اوزان شرعیه = بیان اوزان شرعی | owzān-e šar‘īye = bayān-e owzān-e šar‘ī(فقه)

؟ قمی ، محمد طاهر بن محمد حسین ، - 1098 قمری
qomī, mohammad tāher ebn-e mohammad hoseyn (- 1687)


عقائد اصولیه و فوائد فروعیه | ‘aqā’ed-e osūlīye va favā’ed-e forū‘īye(کلام و اعتقادات)

موسوی ، محمد ابراهیم بن محمد صادق ، ق 13 قمری
mūsavī, mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad sādeq (- 19c)


اجوبه مسائل فقهیه = اجوبه مسائل شتی | ajwibat-u masā’il-in fiqhīyya = ajwibat-u masā’il-in šattā(فقه ،پاسخ پر سش ها)

بحرانی ، سلیمان بن عبداالله، 1075؟ - 1121 قمری
bahrānī, soleymān-e-bn-e ‘abd-ol-lāh (1665 - 1710)


مسائل و رسائل در حل غوامض مسائل | masā’el va rasā’el dar hall-e qavāmez-e masā’el(فقه)

میمندی ، محمد بن محمد یوسف ، ق 13 قمری
meymandī, mohammad ebn-e mohammad yūsof (-19c)

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳ ﺶﻫﺎﻱ ﻓﻘﻬﻲ ﻭﺷﺮﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﻠﺪﻳﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻮﻡ »ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻧﺮﺍﻗﻲ« ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﭘﺎﺳ ﺦﻫﺎﻱ ﻭﻱ ﺑﺪ?

هزار مساله = داستان عبداالله بن سلام = مسائل عبداالله بن سلام = مسائل ابن سلام | hezār mas’ale = dāstān-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ebn-e salām(کلام و اعتقادات ، حدیث)