العویص فی الفقه = مسائل العویص = مختصر فی العویص = المسائل العویصه | al-‘awīṣ fi-l fiqh = masā’il-ul ‘awīṣ = muxtaṣar-un fi-l ‘awīṣ = al-masā’il-ul ‘awīṣa(فقه)

مفید، محمد بن محمد، 336 - 413 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


اجوبه المسائل التبانیات فی حرمه العمل باخبار الاحاد | ajwibat-ul masā’il-it tabbānīyyā fī ḥurmat-il ‘amal bi- ‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)(پاسخ پرسش ها)اجوبه المسائل العکبریه = المسائل التلعکبریه = المسائل الحاجبیه | ajwibat-ul masā’il-il ‘ukbarīyya = al-masā’il-ut tal‘ukbarīyya = al-masā’il-ul ḥājibīyya(کلام و اعتقادات)

مفید، محمد بن محمد، 336 - 413 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


اجوبه مسائل فقهیه | ajwibat-u masā’il-in fiqhīyya(پاسخ پرسش ها)

فتونی اصفهانی ، ابوالحسن بن محمد طاهر، - 1138 قمری
fotūnī esfahānī, ab-ol-hasan ebn-e mohammad tāher ( - 1726)


اجوبه المسائل الموصلیات (الاولی ) | ajwibat-ul masā’il-il muṣilīyyāt (al-ulā)(پاسخ پر سش ها)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


اجوبه المسائل الموصلیات (الثانیه ) | ajwibat-ul masā’il-il muṣilīyyāt (aṯ-ṯānīya)(فقه)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


اجوبه المسائل المهنائیه الاولی | ajwibat-ul masā’il-il muhannā’īya al-’ulā(پاسخ پرسش ها)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


اجوبه المسائل المهنائیه الثانیه | ajwibat-ul masā’il-il muhannā’īya aṯ-ṯānīya(پاسخ پر سش ها)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


اجوبه المسائل المیافارقیات | ajwibat-ul masā’il-il mīyāfāriqīyyāt(فقه)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


حاشیه شرایع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام = حاشیه الشرایع | ḥāšīyat-u šarāyi‘-il islām fi-l masā’il-il ḥalāl wa-l ḥarām = ḥāšīyat-uš šarāyi‘(فقه)

محقق کرکی ، علی بن حسین ، 890 - 940 قمری
mohaqqeq-e karakī, ‘alī ebn-e hoseyn (1486 - 1534)