مزار = زیارت نامه | mazār = zīyārat nāme(دعا)

؟ شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī(1334 - 1385)

ﺩﺭ ﺩﻳﺒﺎﭼﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﺳﺖ. ﺳﻴﺪ ﺍﻋﺠﺎﺯ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﺠﺐ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻬﺮ?

مزار = زیارت نامه | mazār = zīyārat nāme(دعا)

؟ شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī(1334 - 1385)

ﺩﺭ ﺩﻳﺒﺎﭼﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﺳﺖ. ﺳﻴﺪ ﺍﻋﺠﺎﺯ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﺠﺐ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻬﺮ?

مزار = زیارت نامه | mazār = zīyārat nāme(دعا)

؟ شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī(1334 - 1385)

ﺩﺭ ﺩﻳﺒﺎﭼﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﺳﺖ. ﺳﻴﺪ ﺍﻋﺠﺎﺯ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﺠﺐ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻬﺮ?

زیارات = زیارت نامه | zīyārāt = zīyārat-nāme(زیارات)زیارات = زیارت نامه | zīyārāt = zīyārat-nāme(زیارات)زیارات = زیارت نامه | zīyārāt = zīyārat-nāme(زیارات)زیارات = زیارت نامه | zīyārāt = zīyārat-nāme(زیارات)زیارات = زیارت نامه | zīyārāt = zīyārat-nāme(زیارات)مزار | mazār ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ:(دعا)مزار | mazār ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ:(زیارات)